A-Y o Wasanaethau: C

Cadwraeth Natur

/cy/preswylwyr/cefn-gwlad/cadwraeth-natur/

Beth yw bioamrywiaeth a pham y mae’n bwysig

Cael help i dalu am fwyd

/cy/preswylwyr/cymorth-costau-byw/cael-help-i-dalu-am-fwyd/

Banciau bwyd a darparwyr lleol sy’n rhoi bwyd a chymorth i bobl mewn argyfwng

Cael trafferth talu am Danwydd

/cy/preswylwyr/cymorth-costau-byw/cael-trafferth-talu-am-danwydd/

Mae mwy a mwy o bobl yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r arian i dalu ymlaen llaw am eu tanwydd neu eu hegni. Mae'r cartrefi hyn yn wynebu dewisiadau anodd. A ddylen nhw fwyta bwyd poeth, neu gynhesu eu cartrefi?

Cam-drin Domestig

/cy/preswylwyr/argyfyngau-ac-atal-troseddau/diogelwch-cymunedol/cam-drin-domestig/

Canfasio Blynyddol

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/canfasio-blynyddol/

Sut mae’r cyngor yn diweddaru’r gofrestr etholiadol ar gyfer pob etholiad

Caniatâd ar gyfer Draenio

/cy/preswylwyr/cynllunio/sut-i-wneud-cais-am-ganiatad-cynllunio/caniatad-ar-gyfer-draenio/

Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy

Caniatâd Masnachu Stryd

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/caniatad-masnachu-stryd/

Gwneud cais am drwydded sy’n ofynnol gan fasnachwyr stryd

Canllaw ar ofalu am gyn-filwyr y Lluuoedd Arfog

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cymorth-i-oedolion/canllaw-ar-ofalu-am-gyn-filwyr-y-lluuoedd-arfog/

Gwybodaeth ar gyfer Cyn-filwyr Lluoedd y DU yng Nghymru

Canllawiau Cyn Gwneud Cais

/cy/preswylwyr/cynllunio/canllawiau-cyn-gwneud-cais/

Cymorth a chyngor cyn cwblhau eich cais cynllunio

Canllawiau Cynllunio Atodol

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/canllawiau-cynllunio-atodol/

Yn rhoi manylion am bolisïau a chynigion yn y Cynllun Datblygu Lleol a thyrbinau gwynt

Canolfan Treftadaeth Cymdeithas Cymorth Meddygol Tredegar

/cy/ymwelwyr/atyniadau/canolfan-treftadaeth-cymdeithas-cymorth-meddygol-tredegar/

Mae’r ganolfan dreftadaeth hon yn dweud stori sut y defnyddiodd Aneurin Bevan AS y gymdeithas fel glasbrint pan oedd yn Weinidog Iechyd i ymestyn gofal iechyd am ddim i bawb pan ‘Dredegareiddiodd’ y Deyrnas Unedig.

Canolfannau Chwaraeon

/cy/ymwelwyr/gweithgareddau/canolfannau-chwaraeon/

Cysylltiadau â’r tair canolfan chwaraeon ym Mlaenau Gwent a weithredir gan Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin

Cap Budd-daliadau

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/diwygio-lles/cap-budd-daliadau/

Gwybodaeth am yr hyn sy’n cael ac nad yw’n cael ei gynnwys yn y cap, a’r cyfnod o ras lle nad yw’r cap yn cael ei gymhwyso

Cartref y GIG

/cy/ymwelwyr/cartref-y-gig/

I archwilio ymhellach stori'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Aneurin Bevan mae nifer o safleoedd i ymweld â nhw.

Carthffosydd

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/gwybodaeth-gyffredinol/carthffosydd/

Yr hyn mae’n rhaid i chi ei wneud os yw eich adeilad neu estyniad cynlluniedig yn agos at garthffos

Casgliad Gwastraff Gwyrdd

/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/casgliad-gwastraff-gwyrdd/

Gwybodaeth ar gasgliadau gwastraff gwyrdd am ddim / Gwneud cais am sachau gwyrdd newydd neu ychwanegol / Gwirio Diwrnod Casglu

Casgliadau â Chymorth

/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/casgliadau-a-chymorth/

Gall preswylwyr nad ydynt yn gallu cael mynediad at wasanaethau casglu ymyl y ffordd dros dro neu'n barhaol wneud cais am gasgliad â chymorth.

Casgliadau Cynnyrch Hylendid Amsugnol

/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/casgliadau-cynnyrch-hylendid-amsugnol/

Gofrestru am • Darganfod eich diwrnod casglu • Ofyn am fwy o sachau Hylendid / Cewynnau • Canslo Casgliad

Cefnogi Pobl

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cefnogi-pobl/cefnogi-pobl/

Gwybodaeth ar wasanaethau gall y Cyngor eu darparu i gynorthwyo

Ceffylau sy’n Pori’n Anghyfreithlon

/cy/preswylwyr/gorfodaeth-glanhau-strydoedd/ceffylau-sy-n-pori-n-anghyfreithlon/

Pa bwerau sydd ar gael i ddelio gyda cheffylau sy’n pori’n anghyfreithlon a sut i roi adroddiad amdanynt.

Ceisiadau Diweddar

/cy/preswylwyr/cynllunio/ceisiadau-diweddar/

Gweld rhestr wythnosol o’r ceisiadau cynllunio diweddaraf

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

/cy/cyngor/diogelu-data-a-rhyddid-gwybodaeth/ceisiadau-rhyddid-gwybodaeth/

Gwneud cais am wybodaeth amdanoch chi neu weithrediad y cyngor

cerbyd hacni

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/trwyddedau-gyrrwyr-cerbyd-hacni-cherbyd-hur-preifat/

Sut i wneud cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Hurio Preifat

Cerbydau Gadawedig

/cy/preswylwyr/gorfodaeth-glanhau-strydoedd/cerbydau-gadawedig/

Beth sy’n cael ei ystyried yn gerbyd sydd wedi’i adael a sut i roi gwybod am un

Cerbydau Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/cerbydau-hygyrch-i-gadeiriau-olwyn/

Rhestr Ddynodedig o Gerbydau Hygyrch I Gadeiriau Olwyn

Cerdded

/cy/ymwelwyr/gweithgareddau/cerdded/

Dewch i archwilio un o nifer o lwybrau cerdded hardd sydd gennym ar draws Blaenau Gwent

Cerrig Coffa Aneurin Bevan

/cy/ymwelwyr/atyniadau/cerrig-coffa-aneurin-bevan/

Mae’r cerrig yn nodi ble roedd Aneurin Bevan, AS Llafur a phensaer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yn annerch ei etholwyr a’r byd.

Clefydau Heintus

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/clefydau-heintus/

Yr hyn mae’r cyngor yn ei wneud i ymchwilio i glefydau heintus, gan gynnwys achosion o wenwyn bwyd

Cloc Tref Tredegar

/cy/ymwelwyr/atyniadau/cloc-tref-tredegar/

Adeiladwyd yn 1858, mae twr haearn y cloc yn symbol i’n hatgoffa bod presenoldeb a thwf y dref oherwydd y cynhyrchiant o haearn.

Clybiau Ieuenctid

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/clybiau-ieuenctid/

Rhestr a chysylltiadau ar gyfer y pedwar gwasanaeth clwb ieuenctid ym Mlaenau Gwent

Coed a Warchodir (TPOs)

/cy/preswylwyr/cefn-gwlad/coed-a-warchodir-tpos/

Cyngor, cwestiynau cyffredin, a sut i wneud cais am waith ar goed a warchodir

Coelcerth

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

Coelcerthi Gardd

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

Cofrestr Ceisiadau Trwyddedig

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/cofrestr-ceisiadau-trwyddedig/

Cael gwybod pa geisiadau am drwyddedau a wnaed ym Mlaenau Gwent

Cofrestri Cyhoeddus

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/cofrestri-cyhoeddus/

Cofnod o gofrestri penodol o drwyddedau, hawlenni a chofrestriadau a gyhoeddwyd

Cofrestru genedigaeth

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/cofrestru-genedigaeth/

Ble i fynd a beth i ddod gyda chi ar gyfer apwyntiad cofrestru genedigaeth

Cofrestru i Bleidleisio

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/cofrestru-i-bleidleisio/

Defnyddio’r gwasanaeth cofrestru etholiadol ar-lein gov.uk

Cofrestru marw-enedigaeth

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/cofrestru-marw-enedigaeth/

Gwybodaeth am gofrestru marw-enedigaeth

Cofrestru Marwolaeth

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/cofrestru-marwolaeth/

Ble i fynd a beth i ddod gyda chi ar gyfer apwyntiad coftrestru marwolaeth

Cofrestru Tiroedd Comin

/cy/preswylwyr/cefn-gwlad/cofrestru-tiroedd-comin/

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yw'r Awdurdod Cofrestru Tiroedd Comin ar gyfer yr holl dir comin a gofrestrwyd ym Mlaenau Gwent. Sefydlwyd y Gofrestr o Dir Comin a Grinau Tref a Phentref a sefydlwyd dan Ddeddf Cofrestru Tiroedd Comin 1965. Mae Deddf Tiroedd Comin 2006 yn gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau cofrestru i barhau i gynnal y gofrestr o dir comin.

Community Asset Transfer Policy

/cy/cyngor/polisiau-strategaethau-a-chynlluniau/community-asset-transfer-policy/

The Policy provides a clear vision and mechanism as to how the Council will approach and deal with opportunities to transfer land and buildings to the Community.

Council Service Disruptions

/cy/preswylwyr/argyfyngau-ac-atal-troseddau/council-service-disruptions/

Y diweddariadau diweddaraf am yr hyn sydd ar gau a gwasanaethau sy’n cael eu hamharu

Councillor Malcolm Cross

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/councillor-malcolm-cross/

Representing; Party: Welsh Labour, Ward: Sirhowy

COVID

/cy/corfforaethol/hysbysiad-preifatrwydd/covid-19-hysbysiad-preifatrwydd-gwasanaeth-olrhain-cysylltiadau-gwent/

Credyd Cynhwysol

/cy/preswylwyr/credyd-cynhwysol/

Ynglŷn â’r budd-dal newydd ar gyfer pobl o oedran gweithio, a’r hyn sy’n cael/nad yw’n cael ei gynnwys

Cronfa Cymorth Bwyd Uniongyrchol

/cy/preswylwyr/cymorth-costau-byw/cronfa-cymorth-bwyd-uniongyrchol/

Gellir gwneud cais am gyllid o hyd at £2000 i gefnogi sefydliadau neu grwpiau dosbarthu bwyd presennol ym Mlaenau Gwent.

Cronfa Perchnogaeth Gymunedol

/cy/busnes/cronfa-perchnogaeth-gymunedol/

Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol yn ffurfio rhan o becyn cynlluniau codi’r gwastad a weithredir ar draws y Deyrnas Unedig, sy’n helpu i gefnogi adferiad.

CSCA

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/csca/

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Blaenau Gwent 2017-2020

Cwcis

/cy/corfforaethol/cwcis/

Cwcis

/cy/corfforaethol/cwcis/

Cwestiynau Cyffredin

/cy/preswylwyr/mannau-gwefru-cerbydau-trydan/cwestiynau-cyffredin/

Mannau Gwefru Cerbydau Trydan – Cwestiynau Cyffredin

Cŵn Crwydr neu Goll

/cy/preswylwyr/gorfodaeth-glanhau-strydoedd/cwn-crwydr-neu-goll/

Cyngor ar beth i’w wneud os ydych yn dod o hyd i gi, colli ci, os oes gennym eich ci, neu os oes gennych gi dieisiau

Cwnsela/Therapi Chwarae

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/cynghori/

Ffynonellau cefnogaeth cyfrinachol i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed

Cwpan y byd

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/mervyn-griffiths/

Ddydd Gwener 24 Ionawr 2014 cafodd y Plac Glas i anrhydeddu Mervyn ei ddadorchuddio gan Clive Thomas, dyfarnwr arall o Gymru. Fel Mervyn, roedd Clive yn ddyfarnwr safon byd, a ymddangosodd yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd 1974 a 1978 a nifer fawr o gemau rhyngwladol ac Ewropeaidd pwysig. Dywedodd Clive, “Mae’n anrhydedd fawr cael fy ngwahodd i ddadorchuddio’r plac hwn. Roedd gennyf lawer iawn o barch at Mervyn oherwydd ei fod yn ddyfarnwr llym iawn ac roedd gwybod ei fod ef, Cymru arall, wedi cyrraedd y brig, yn tanio fy uchelgais.

Cwrdd â'r tîm

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cysylltwyr-cymunedol/cwrdd-ar-tim/

Cwrdd â’r tîm a fydd yn eich helpu i ailgysylltu gyda’ch cymuned

Cwrt Mytton

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/gofal-preswyl/cwrt-mytton/

Gwybodaeth am ein cartref gofal ar gyfer yr henoed eiddil ei meddwl

Cwynion a Chanmoliaeth Corfforaethol

/cy/cyngor/cwynion-a-chanmoliaeth/cwynion-a-chanmoliaeth-corfforaethol/

Gwneud cwyn, canmoliaeth neu sylwad mewn perthynas â gwasanaethau, ac eithrio ysgolion neu wasanaethau cymdeithasol

Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

/cy/cyngor/cwynion-a-chanmoliaeth/cwynion-gwasanaethau-cymdeithasol/

Gwneud cwyn, canmoliaeth neu sylwad mewn perthynas â darpariaeth gwasanaethau cymdeithasol

Cwynion ynghylch Sŵn

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/cwynion-ynghylch-swn/

Cyngor ar wneud cwyn am niwsans sŵn

Cwynion Ysgol

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/cwynion-ysgol/

Gwneud cwyn, canmoliaeth neu sylw am ysgol sydd ym Mlaenau Gwent

CychwynCyflym

/cy/busnes/swyddi-a-sgiliau/cychwyncyflym/

Lleoliadau Gwaith â Chymorth

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

/cy/cyngor/y-lluoedd-arfog/cyfamod-cymunedol-y-lluoedd-arfog/

Deall beth mae Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog yn ei olygu i chi ac i'r gymuned.

Cyfansoddiad y Cyngor

/cy/cyngor/polisiau-strategaethau-a-chynlluniau/cyfansoddiad-y-cyngor/

Mae’r cyfansoddiad yn disgrifio’r amrywiol gyrff sy’n rhan o’r cyngor, eu swyddogaethau, aelodaeth a rheolau gweithdrefnol

Cyfeiriadur Pwyllgorau

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-pwyllgorau/

Calendr o Gyfarfodydd y Cyngor ac Aelodaeth Pwyllgorau

Cyflenwyr Cymeradwy

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/contraftau-a-chyfleoedd/masnachu-stryd-ac-archebion-masnachol/cyflenwyr-cymeradwy/

Cyfleusterau Cynadleddau

/cy/busnes/cyfleusterau-cynadleddau/

Cyfleusterau a gynigir gan y cyngor yn y Swyddfeydd Cyffredinol a’r ViTCC ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau

Cyflogaeth plant / plant mewn adloniant

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/cyflogaeth-plant-plant-mewn-adloniant/

Canllawiau a ffurflenni cais ar gyfer cyflogaeth plant, perfformiadau plant a hebryngwyr

Cyfranogiad

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/cyfranogiad/

Rôl plant a phobl ifanc wrth lunio penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau

Cynghori

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/cynghori/

Ffynonellau cefnogaeth cyfrinachol i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed

Cynghorydd Chris Smith

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-chris-smith/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Beaufort

Cynghorydd Dai Davies

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-dai-davies/

Yn cynrychioli: Y Blaid: Annibynnol, Ebbw Vale North

Cynghorydd David Hendry Wilkshire

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-david-hendry-wilkshire/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Rasa & Garnlydan

Cynghorydd Dean Woods

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-dean-woods/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymrul, Ward: Beaufort

Cynghorydd Derrick Bevan

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-derrick-bevan/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Cwm

Cynghorydd Diane Rowberry

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-diane-rowberry/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru , Ward: Sirhywi

Cynghorydd Ellen Jones

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-ellen-jones/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Tredegar

Cynghorydd Gareth Alban Davies

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-gareth-alban-davies/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Annibynnol, Ward: Rasa & Garnlydan

Cynghorydd George Humphreys

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-george-humphreys/

Yn cynrychioli; Y Blaid; – Annibynnol, Ward: Cwm

Cynghorydd Godfrey Thomas

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-godfrey-thomas/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Annibynnol, Ward: Beaufort

Cynghorydd Haydn Leslie Trollope

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-haydn-leslie-trollope/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Tredegar

Cynghorydd Helen Cunningham

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-helen-cunningham/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Llanhilledd

Cynghorydd Jacqueline Thomas

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-jacqueline-thomas/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Georgetown

Cynghorydd Jen Morgan, Justice of Peace

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-jen-morgan-justice-of-peace/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Ebbw Vale North

Cynghorydd Joanna Wilkins

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-joanna-wilkins/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Annibynnol, Ward: Cwmtillery

Cynghorydd John C Morgan

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-john-c-morgan/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Georgetown

Cynghorydd John Hill

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-john-hill/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Annibynnol, Ward: Brynmawr

Cynghorydd John P. Morgan

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-john-p-morgan/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Annibynnol, Ward: Blaenau

Cynghorydd Jonathan Millard

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-jonathan-millard/

Yn cynrychioli: Y Blaid: Annibynnol, De Glyn Ebwy.

Cynghorydd Jules Gardner

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-jules-gardner/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Brynmawr

Cynghorydd Julie Holt

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-julie-holt/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Annibynnol, Ward: Abertyleri & Six Bells

Cynghorydd Keith Chaplin

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-keith-chaplin/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Abertyleri & Six Bells

Cynghorydd Lisa Catherine Winnett

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-lisa-catherine-winnett/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Blaenau

Cynghorydd Malcolm Day

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-malcolm-day/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Annibynnol, Ward: Cwmtyleri

Cynghorydd Norman Lee Parsons

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-norman-lee-parsons/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Annibynnol, Ward: Llanhiledd

Cynghorydd Peter Baldwin

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-peter-baldwin/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Nantyglo

Cynghorydd Ross Leadbeater

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-ross-leadbeater/

Yn cynrychioli; Y Blaid; Llafur Cymru, Ward: Abertyleri & Six Bells

Cynghorydd Sonia Behr

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-sonia-behr/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Nantyglo

Cynghorydd Stephen Colin Thomas

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-stephen-colin-thomas/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Tredegar

Cynghorydd Sue Edmunds

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-sue-edmunds/

Yn cynrychioli; Llafur Cymru, Ward: Ebbw Vale South

Cynghorydd Tommy Smith

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-tommy-smith/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Llafur Cymru, Ward: Sirhowy

Cynghorydd Wayne Hodgins

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cyfeiriadur-cynghorwyr/cynghorydd-wayne-hodgins/

Yn cynrychioli; Y Blaid: Annibynnol, Ward: Brynmawr

cyngor

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/dewis-cymru/

Gwefan yw Dewis Cymru sy'n ceisio helpu pobl gyda'u llesiant. Dyma'r lle gorau i bobl fynd am wybodaeth neu gyngor am lesiant

cyngor

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/safonau-tai/

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am orfodi safonau tai ym Mlaenau Gwent.

Cyngor a chymorth y Lluoedd Arfog

/cy/cyngor/y-lluoedd-arfog/cyngor-a-chymorth-y-lluoedd-arfog/

Help a chymorth ar gyfer cyn-filwyr y lluoedd arfog, y milwyr a'r a'u teuluoedd.

Cyngor a Gwybodaeth i Ddefnyddwyr

/cy/preswylwyr/safonau-masnach/cyngor-a-gwybodaeth-i-ddefnyddwyr/

Gwybodaeth i ddefnyddwyr ar ble a sut i roi gwybod am broblemau

Cyngor ar Ddiogelwch Bwyd

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/hylendid-bwyd/cyngor-ar-ddiogelwch-bwyd/

Rôl y cyngor wrth weinyddu cyfreithiau diogelwch bwyd, a’r cynllun cyflenwi gwasanaeth blynyddol ar gyfer deddfwriaeth bwyd a bwyd anifeiliaid

Cyngor ar Ddyledion

/cy/preswylwyr/treth-cyngor/cyngor-ar-ddyledion/

Peidiwch oedi. Gallwn help os ydych angen cyngor ar ddyled Treth Gyngor.

Cyngor Diwygio Lles

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/diwygio-lles/cyngor-diwygio-lles/

Newidiadau i’r system budd-daliadau, gan gynnwys credyd cynhwysol, gostwng y dreth gyngor, a’r Gronfa Cymorth Dewisol

Cyllid Ewropeaidd ac Allanol

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/cyllid-busnes/cyllid-ewropeaidd-ac-allanol/

Ffynonellau cyllid grant ar gyfer eich busnes

Cyllidebau Cyngor

/cy/cyngor/cyllideb-a-gwariant-y-cyngor/cyllidebau-cyngor/

Mae’r Cyngor yn gosod cyllideb ar gyfer pob blwyddyn ariannol sydd wedi ei selio ar y swm sydd ganddo i’w wario er mwyn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd.

Cymdeithasu

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/dewis-cymru/

Gwefan yw Dewis Cymru sy'n ceisio helpu pobl gyda'u llesiant. Dyma'r lle gorau i bobl fynd am wybodaeth neu gyngor am lesiant

Cymorth a chyngor arall

/cy/preswylwyr/cymorth-costau-byw/cymorth-a-chyngor-arall/

Cyngor ariannol, Cyngor Ar Bopeth a chymorth ar gyfer pobl hŷn

Cymorth Eiriolaeth yng Ngwent

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cymorth-eiriolaeth-yng-ngwent/

Mae eiriolaeth yn un ffordd o gynorthwyo pobl i fynegi'r hyn maen nhw ei eisiau o ran cefnogaeth a gwasanaethau, ac i ystyried hyn pan fydd penderfyniadau'n cael eu gwneud sy'n effeithio arnyn nhw.

Cymorth I Ddechrau Busnes

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cychwyn-busnes/cymorth-i-ddechrau-busnes/

Gwneud cais am grant i'ch helpu gyda sefydlu busnes

Cymru

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/mervyn-griffiths/

Ddydd Gwener 24 Ionawr 2014 cafodd y Plac Glas i anrhydeddu Mervyn ei ddadorchuddio gan Clive Thomas, dyfarnwr arall o Gymru. Fel Mervyn, roedd Clive yn ddyfarnwr safon byd, a ymddangosodd yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd 1974 a 1978 a nifer fawr o gemau rhyngwladol ac Ewropeaidd pwysig. Dywedodd Clive, “Mae’n anrhydedd fawr cael fy ngwahodd i ddadorchuddio’r plac hwn. Roedd gennyf lawer iawn o barch at Mervyn oherwydd ei fod yn ddyfarnwr llym iawn ac roedd gwybod ei fod ef, Cymru arall, wedi cyrraedd y brig, yn tanio fy uchelgais.

Cymryd Rhan mewn Democratiaeth

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/cymryd-rhan-mewn-democratiaeth/

Sut i gymryd rhan yng nghyfarfodydd y cyngor a gwneud penderfyniadau

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/cymunedau-dysgu-cynaliadwy-gynt-ysgolion-a-cholegau-y-21ain-ganrif/

Dysgwch am ein rhaglen strategol hirdymor i wella safon a chyfleusterau addysgol

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy -Ymgynghoriadau

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/cymunedau-dysgu-cynaliadwy-gynt-ysgolion-a-cholegau-r-21ain-ganrif/

Dyletswyddau'r Cyngor i ystyried effaith gymunedol a chydraddoldeb y Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu

Cyn-ysgol

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/bod-yn-ddwyieithog-1/cyn-ysgol/

Gallwch ddechrau taith eich plentyn i ddod yn ddwyieithog o’r cychwyn cyntaf.

Cynllun Cymorth Buddsoddi Mewn Twristiaeth

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/cyllid-busnes/cynllun-cymorth-buddsoddi-mewn-twristiaeth/

Cronfa fuddsoddi yw TISS lle mae modd ymgeisio am gyllid sy’n rhaid ei ad-dalu a chyllid nad oes yn rhaid ei ad-dalu.

Cynllun Datgarboneiddio 2020 i 2030

/cy/cyngor/polisiau-strategaethau-a-chynlluniau/cynllun-datgarboneiddio-2020-i-2030/

Mae ein Cynllun Datgarboneiddio yn nodi sut rydym yn bwriadu cyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru i’r sector cyhoeddus yng Nghymru fod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Cynllun Gwarantu LABC

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/gwybodaeth-gyffredinol/cynllun-gwarantu-labc/

Cefnogaeth ar gyfer datblygwyr sy’n gweithio ym Mlaenau Gwent

Cynllun Lleisant

/cy/cyngor/polisiau-strategaethau-a-chynlluniau/cynllun-lleisant/

Cynllun Partneriaeth LABC

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/cynllun-partneriaeth-labc/

Sut mae’r cynllun yn gweithio, manteision cofrestru a sut i gofrestru

Cynllun Rhannu Bywydau

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cymorth-i-oedolion/cynllun-rhannu-bywydau/

Mae’r cynllun yn darparu gwasanaeth i oedolion sy'n agored i niwed gyda gofalyddion ‘rhannu bywydau’ yn eu cymuned leol

Cynllun Setliad yr Undeb Ewropeaidd

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/cynllun-setliad-yr-undeb-ewropeaidd/

Gwybodaeth allweddol ar gyfer dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy'n gwneud cais am Gynllun Setliad yr Undeb Ewropeaidd sy'n galluogi dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy'n byw yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd i barhau i fyw, astudio a gweithio yn y Deyrnas Unedig yn dilyn Brexit

Cynllun Tacsi Trydan

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/cynllun-tacsi-trydan/

Gall gyrwyr tacsi trwyddedig yn Blaenau Gwent dreialu tacsi Nissan Dynamo sy'n gwbl drydanol, sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn E-NV200 am 30 diwrnod a gweld manteision ariannol ac amgylcheddol cerbydau di-ollyngiad.

Cynllun Treftadaeth Tirlun Tredegar

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/cyllid-busnes/cynllun-treftadaeth-tirlun-tredegar/

Grantiau adfywio a ariennir gan y Loteri Fawr ar gyfer busnesau yn Nhredegar

Cynlluniau Gofal Ychwanegol

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/gofal-preswyl/cynlluniau-gofal-ychwanegol/

Gwasanaethau gofal ychwanegol sydd ar gael ym Mlaenau Gwent

Cynulliad Hinsawdd

/cy/preswylwyr/newid-yn-yr-hinsawdd/cynulliad-hinsawdd-blaenau-gwent/

Sut gallwn fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd ym Mlaenau Gwent mewn ffordd sy’n deg ac sy’n gwella safonau byw i bawb?

Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent

/cy/preswylwyr/newid-yn-yr-hinsawdd/cynulliad-hinsawdd-blaenau-gwent/

Sut gallwn fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd ym Mlaenau Gwent mewn ffordd sy’n deg ac sy’n gwella safonau byw i bawb?

cyswllt

/cy/corfforaethol/cysylltwch-a-ni/gwybodaeth-cyswllt/

Cysylltedd

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/buddsoddi-ym-mlaenau-gwent/cysylltedd/

Mae gan Flaenau Gwent gysylltiadau strategol – ar y ffyrdd, ar y rheilffyrdd, yn yr awyr, a thrwy gyfrwng band eang cyflym iawn

cysylltiadau

/cy/corfforaethol/cysylltwch-a-ni/cysylltiadau-argyfwng/

Cysylltwch

/cy/corfforaethol/cysylltwch-a-ni/gwybodaeth-cyswllt/

Cysylltwch â ni - E-bost yn Unig

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/cysylltwch-a-ni-e-bost-yn-unig/

Dim ond hyd y gellir rhagweld y gellir cysylltu â'r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu.

Cysylltwyr Cymunedol

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cysylltwyr-cymunedol/cysylltwyr-cymunedol/

Beth allwch ni ei wneud i helpu a sut i gael mynediad at y gwasanaeth

Cytundeb Cyflenwi

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-2018-2033/cytundeb-cyflenwi/

CYWEIRIAD

/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/cyweiriad/

Peidiwch â thaflu'ch eitemau sydd wedi torri i ffwrdd, cael nhw eu trwsio.