A-Y o Wasanaethau: G

Gadael yr UE

/cy/preswylwyr/gadael-yr-ue/

Mae'r Deyrnas Unedig i fod i adael yr UE ar 31 Hydref 2019

Gadewch i ni wybod

/cy/preswylwyr/safonau-masnach/gadewch-i-ni-wybod/

Rhoi gwybod am achos lle amheuir bod eich hawliau fel defnyddiwr wedi cael eu torri

gallu

/cy/corfforaethol/mynediad/

garden

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

gardd

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

Geirda Busnes

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/buddsoddi-ym-mlaenau-gwent/geirda-busnes/

Clywed gan fusnesau sy’n elwa o’u lleoliad ym Mlaenau Gwent

GIG

/cy/ymwelwyr/cartref-y-gig/

I archwilio ymhellach stori'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Aneurin Bevan mae nifer o safleoedd i ymweld â nhw.

GIG NHS

/cy/ymwelwyr/atyniadau/canolfan-treftadaeth-cymdeithas-cymorth-meddygol-tredegar/

Mae’r ganolfan dreftadaeth hon yn dweud stori sut y defnyddiodd Aneurin Bevan AS y gymdeithas fel glasbrint pan oedd yn Weinidog Iechyd i ymestyn gofal iechyd am ddim i bawb pan ‘Dredegareiddiodd’ y Deyrnas Unedig.

glyn ebwy

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/michael-foot/

Plac Coch yn coffáu Michael Foot, AS lleol ac Arweinydd y Blaid Lafur

Gofal cartref

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cymorth-i-oedolion/gofal-cartref/

Gwybodaeth am y gwasanaeth gofal cartref, sut i gael mynediad, a chyllid

Gofal Cartref

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/gofalwn-cymru/gofal-cartref/

Gyda'n gilydd rydym yn gofalu

Gofal Cymunedol

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cymorth-i-oedolion/gofal-cymunedol/

Pa wasanaethau gofal cymunedol sydd ar gael, a sut gellir cael mynediad atynt

Gofal Plant

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/gofal-plant-blynyddoedd-cynnar-a-chwarae/gofal-plant/

Dewis gofal plant a deall dyletswyddau digonolrwydd

Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar a Chwarae

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/gofal-plant-blynyddoedd-cynnar-a-chwarae/gofal-plant-blynyddoedd-cynnar-a-chwarae/

Mae ein tîm yn sicrhau lleoedd addysg blynyddoedd cynnar, gofal plant a chyfleoedd chwarae o ansawdd uchel.

Gofal Preswyl

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/gofal-preswyl/gofal-preswyl/

Gwasanaethau cartrefi gofal ar gael ym Mlaenau Gwent

Gofalwn Cymru Ymgyrchoedd

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/gofalwn-cymru/gofalwn-cymru-ymgyrchoedd/

Tynnu sylw at rolau ym maes Gofal Cymdeithasol

Gofalwyr

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cymorth-i-oedolion/gofalwyr/

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer y sawl sy’n gofalu am rywun

Golff

/cy/ymwelwyr/gweithgareddau/golff/

Rhowch y bêl ar y ti ar un o gyrsiau Blaenau Gwent

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

/cy/preswylwyr/priffyrdd/gorchmynion-rheoleiddio-traffig/gorchmynion-rheoleiddio-traffig/

Gorchymyn Rheoleiddio Traffig yw’r ddogfen gyfreithiol statudol sydd ei hangen i gefnogi ystod o fesurau, sy’n llywodraethu neu’n cyfyngu’r defnydd o ffyrdd cyhoeddus.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus 2022

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/gorchmynion-diogelu-gofod-cyhoeddus/gorchymyn-diogelu-mannau-cyhoeddus-2022/

Gorchmynion Diogelu Gofod Cyhoeddus - Mesurau Rheoili Cŵn

Gordaliadau

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/gordaliadau/

Beth all ddigwydd os na fyddwch yn dweud wrthym am newidiadau yn eich amgylchiadau a’ch incwm

Gorfodaeth

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/oes-angen-i-mi-ymgeisio-am-reoliadau-adeiladu/gorfodaeth/

Pa broblemau all ddigwydd os nad ydych yn cydymffurio â rheoliadau

Gorfodi Cynllunio

/cy/preswylwyr/cynllunio/gorfodi-cynllunio/

Gwybodaeth a chyngor ar orfodi rheoliadau cynllunio

Gostwng Terfynau Cyflymder – Fwy Diogel@20MYA

/cy/preswylwyr/diogelwch-ffordd/gostwng-terfynau-cyflymder-fwy-diogel-20mya/

Dylai strydoedd Blaenau Gwent ddod yn fwy diogel fyth gyda chyfyngiadau cyflymder 20mya yn cael eu cyflwyno fel y terfyn diofyn. Mae hyn yn newid deddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru sy'n cael ei weithredu ledled Cymru.

Gostyngiadau Treth Gyngor

/cy/preswylwyr/treth-cyngor/gostyngiadau-treth-gyngor/

Cael gwybod a allech fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad yn eich bil

Graddfeydd Hylendid Bwyd

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/hylendid-bwyd/graddfeydd-hylendid-bwyd/

Cael gwybod am y sgoriau hylendid bwyd diweddaraf ar gyfer busnesau yn yr ardal leol

Grant Gwisg Ysgol

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/grant-gwisg-ysgol/

Darllenwch os gallwch gael grant gwisg ysgol ar gyfer eich plentyn, sut i wneud cais a gwneud ymholiad cyffredinol

Gronfa Lefellu fyny

/cy/busnes/gronfa-lefellu-fyny/

Mae'r Gronfa Lefellu i fyny (LUF) yn raglen fuddsoddiad o £4.8 biliwn a lansiwyd gan Lywodraeth y DU i gefnogi cymunedau ar draws y wlad.

Grŵp Gweithredu Amgueddfa Treftadaeth Blaina

/cy/ymwelwyr/amgueddfeydd-ac-archifau/grwp-gweithredu-amgueddfa-treftadaeth-blaina/

Mae'r amgueddfa'n cynnwys arddangosiadau ar y diwydiannau glo a haearn lleol, ysgolion, cymdeithasau lleol, chwaraeon a phobl enwog leol

Gwaith Cymdeithasol

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/gofalwn-cymru/gwaith-cymdeithasol/

Gwneud gwahaniaeth bob dydd

Gwarcheidwad

/cy/ymwelwyr/atyniadau/gwarcheidwad/

Cofeb drawiadol a gomisiynwyd i goffau 50fed mlwyddiant trychineb glofaol 1960 yn Six Bells

Gwarchodfa Tylluanod Parc yr Ŵyl

/cy/ymwelwyr/atyniadau/gwarchodfa-tylluanod-parc-yr-wyl/

Mae dros 50 aderyn ysglyfaethus yn y Lloches Tylluanod, yn cynnwys tylluanod, hebogiaid, gweilch a boncathod.

Gwarchodfeydd Natur Lleol

/cy/preswylwyr/cefn-gwlad/gwarchodfeydd-natur-lleol/

Rhestr o’r gwarchodfeydd natur a llwybrau bywyd gwyllt lleol, a chysylltiadau i ymddiriedolaethau ym Mlaenau Gwent

Gwasanaeth Byw â Cymorth

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/gofal-preswyl/gwasanaeth-byw-a-cymorth/

Amrediad o wasanaethau ar gael i helpu’r sawl gydag anableddau dysgu i fyw’n annibynnol

Gwasanaeth gostyngiadau Amddiffyn

/cy/cyngor/y-lluoedd-arfog/gwasanaeth-gostyngiadau-amddiffyn/

Helpu i ariannu prosiectau lleol sy’n dod â chymunedau lleyg a lluoedd arfog ynghyd.

Gwasanaeth gostyngiadau Amddiffyn

/cy/cyngor/y-lluoedd-arfog/gwasanaeth-gostyngiadau-amddiffyn-1/

Cerdyn Braint y Lluoedd Amddiffyn a'r Rhaglen Gostyngiadau Ceir y Lluoedd Amddiffyn (Ceir DDS).

Gwasanaeth Gwastraff Busnes

/cy/busnes/masnacholannomestig-gwastraff-a-ailgylchu/

Gwybodaeth i fusnesau am y gwasanaeth gwastraff masnachol a gynigir gan y cyngor

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/gwasanaeth-gwybodaeth-i-deuluoedd/

Gwybodaeth gyfrinachol, ac arweiniad ar y gwasanaethau sydd ar gael ym Mlaenau Gwent

Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/mabwysiadu-a-phlant-sy-n-derbyn-gofal/gwasanaeth-mabwysiadu-de-ddwyrain-cymru/

Mae’r gwasanaeth hwn yn gweithredu ar draws 5 awdurdod lleol

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/gwasanaeth-troseddau-ieuenctid/

Mae Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Blaenau Gwent a Chaerffili yn gweithio gyda phobl ifanc 8-17 oed sydd mewn perygl neu sy’n cymryd rhan mewn ymddygiad troseddol.

Gwasanaethau Archwilio Mewnol

/cy/cyngor/cwynion-a-chanmoliaeth/gwasanaethau-archwilio-mewnol/

Gwybodaeth ar sut i roi adroddiad os ydych yn amau twyll

Gwasanaethau Cefnogaeth Mabwysiadu

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/mabwysiadu-a-phlant-sy-n-derbyn-gofal/gwasanaethau-cefnogaeth-mabwysiadu/

Pa gefnogaeth byddwch yn ei gael yn ystod ac ar ôl y broses mabwysiadu

Gwasanaethau Cymorth

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/anghenion-dysgu-ychwanegol/gwasanaethau-cymorth/

Gwasanaethau cymorth ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol

Gwasanaethau Cynnal a Chadw yn y Gaeaf

/cy/preswylwyr/priffyrdd/graeanu-ffyrdd-yn-y-gaeaf/gwasanaethau-cynnal-a-chadw-yn-y-gaeaf/

Pa wasanaethau mae’r cyngor yn eu darparu yn ystod tywydd gaeafol fel rhan o’n cynllun eira

Gwasanaethau Pobl Hŷn

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/gwasanaethau-pobl-hyn/

Find services in the local area for older people

Gweithfeydd Haearn Sirhowy

/cy/ymwelwyr/atyniadau/gweithfeydd-haearn-sirhowy/

Gweld olion yr ymerodraeth gynnar gwneud haearn yma

Gweithgareddau Antur

/cy/ymwelwyr/gweithgareddau/gweithgareddau-antur/

Rhowch gynnig ar ganŵio, cerdded ceunentydd, saethyddiaeth neu ‘Super Tubing’

Gweithio mewn Partneriaeth

/cy/cyngor/partneriaethau/gweithio-mewn-partneriaeth/

Gwybodaeth am ein gwaith partneriaeth trwy’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Gweld eich cyfrif Treth Gyngor ar-lein

/cy/preswylwyr/treth-cyngor/gweld-eich-cyfrif-treth-gyngor-ar-lein/

Gweld eich cyfrif Treth Gyngor, talwch trwy ddebyd uniongyrchol, gwirio eich band, a newid i filio di-bapur

gwent

/cy/cyngor/plant-a-phobl-ifanc/fforwm-ieuenctid-blaenau-gwent/hawl-i-holi-ieuenctid-gwent-2022/

Gwent Gydnerth

/cy/preswylwyr/cefn-gwlad/gwent-gydnerth/

Caiff prosiect Gwent Gydnerth ei gyllido gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru.

gwneud cais

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/trwyddedau-gyrrwyr-cerbyd-hacni-cherbyd-hur-preifat/

Sut i wneud cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Hurio Preifat

Gwneud penderfyniadau gan y Cyngor

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/gwneud-penderfyniadau-gan-y-cyngor/

Trosolwg o’r broses o wneud penderfyniadau a strwythur y pwyllgorau

Gwrandawiad 1

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiad-1/

Gwrandawiad 10

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiad-10/

Gwrandawiad 2

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiad-2/

Gwrandawiad 3

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiad-3/

Gwrandawiad 4

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiad-4/

Gwrandawiad 5

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiad-5/

Gwrandawiad 6

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiad-6/

Gwrandawiad 7

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiad-7/

Gwrandawiad 8

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiad-8/

Gwrandawiad 9

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiad-9/

Gwrandawiadau

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/

Details of the 11 hearing sessions held and related documents

Gwrandawiadau 11

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiadau-11/

Gwrandawiadau 12

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiadau-12/

Gwrandawiadau 13

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiadau-13/

Gwrandawiadau 14

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiadau-14/

Gwrandawiadau 15

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiadau-15/

Gwrandawiadau 16

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiadau-16/

Gwrandawiadau 17

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiadau-17/

Gwrandawiadau 18

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiadau-18/

Gwrandawiadau 19

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiadau-19/

Gwrandawiadau 20

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiadau-20/

Gwrandawiadau 21

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/gwrandawiadau/gwrandawiadau-21/

gwybodaeth

/cy/corfforaethol/amdanom-ni/blaenau-gwent/

Gwybodaeth am ardal Blaenau Gwent

Gwybodaeth ar gyfer Darparwyr

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/gofal-plant-blynyddoedd-cynnar-a-chwarae/cynnig-gofal-plant/gwybodaeth-ar-gyfer-darparwyr/

Gwybodaeth i Rieni

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/gofal-plant-blynyddoedd-cynnar-a-chwarae/cynnig-gofal-plant/gwybodaeth-i-rieni/

Gwybodaeth i Ymgeiswyr

/cy/preswylwyr/swyddi/gwybodaeth-i-ymgeiswyr/

Gwybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol wrth wneud cais am swydd gyda ni.

Gwybodaeth Ieuenctid

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/gwybodaeth-ieuenctid/

Gwasanaeth cyngor ac arweiniad cyfrinachol i bobl ifanc

Gwybodaeth Safleoedd Tai a Chyflogaeth

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/gwybodaeth-safleoedd-tai-a-chyflogaeth/

Gwybodaeth am y tir a ddyrannwyd ar gyfer tai a chyflogaeth

Gwyddoniaeth

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/stem/

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

gyrrwr

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/trwyddedau-gyrrwyr-cerbyd-hacni-cherbyd-hur-preifat/

Sut i wneud cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Hurio Preifat