Credyd Cynhwysol

Credyd Cyffredinol yw'r budd newydd I bobl o oedran gweithio sy'n chwilio am waith neu ar incwm isel. Bydd Blaenau Gwent yn ardal Gwasanaeth Llawn Credyd Cyffredinol o 18 Gorffennaf 2018. Bydd yn cyfuno chew budd-dal I mewn I un taliad

Mae'n disodli:

 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Budd-dal Tai
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cycylltiedig ag Incwm

 

Beth nad yw'n cael ei gynnwys mewn Credyd Cynhwysol?

Ni fydd Credyd Cynhwysol yn disodli'r budd-daliadau hyn, fydd yn parhau fel y maent ar hyn o bryd:

 • Lwfans Cyfrannol Ceiswyr Gwaith (JSA)
 • Lwfans Cyfrannol Cyflogaeth a Chymorth (ESA)
 • Lwfans Byw i'r Anabl/Taliadau Annibyniaeth Personol (DLA/PIP)
 • Budd-dal Plant
 • Lwfans Gofalwr
 • Help gyda'r Dreth Gyngor
 • Budd-al Anafiadau
 • Diwydiannol Darpariaeth Llesiant Lleol
 • Credyd Pensiwn
 • Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth

Talu'ch Rhent

Eich cyfrifoldeb chi yw sichrau bod eich rhent yn cael ei dalu ar amser ac yn llawn.Bydd angen I chi ddechrau talu'ch rhent eich hun. Ni fydd ar Adran Gwaith a Phensiynau yn bellach yn talu'ch rhent ich landlord os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol fel y gwnaethant o dan Fudd-dal Tai. Gallwch ofyn I'ch taliadau rhent fynd yn uningyrchol I'ch landlord, ond dim on dos oes gennych ol-ddyledion sy'n ddyledus ar eich cyfrif neu os ydych chi'n cwrdd a meini prawf person sy'n agored I niwed.

I gael manylion am hyn, cysylltwch a'ch jyfforddwr gwaith neu ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol ar ar 0800 328 9344

Gostyngiad yn y dreth gyngor a Prydau Ysgol am ddim

Dywedwch wrth Gyngor Blaenau Gwent eich bod wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol a gwnewch hawliad ar wahan am ostyngiad y Dreth Gyngor a Phrydau Yasgol am Ddim os yw'n briodol.

Os oes gennych anhawster talu'ch Treth Gyngor,cysylltwch a'r Adran Budd-daliadau ar 01495 353398

Gwneud Hawliad

I gael mwy o wybodaeth ar feini prawf ar gyfer hawlio Credyd Cynhwysol ewch i Gov.uk.

Gwybodaeth Gyswllt

Budd-dal Tai
Rhif Ffôn: 01495 353398
Cyfeiriad E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig