Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent: Hafan

Diogelu

Mae diogelu yn ymwneud ag amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu'r rhai o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon. Mae diogelu yn gyfrifoldeb i bawb. Os oes gennych bryder am blentyn neu oedolyn sydd mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso, rhowch wybod amdano. Mae'r holl wybodaeth am sut i roi gwybod am bryder ar gael yma:

Dyletswydd i roi gwybod am ddiogelu plant (Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaethol) - Diogelu Gwent

Rhoi gwybod am oedolyn sydd mewn perygl - Diogelu Gwent

Ymgysylltu

Ystyriwch ymuno ag un o'n Grwpiau Ymgysylltu os oes gennych ddiddordeb mewn dweud eich barn ar faterion sy'n effeithio arnoch chi neu'ch cymuned. Mae gennym Banel Dinasyddion ar gyfer pob preswylydd, Fforwm Mynediad i Bawb ar gyfer rhai sydd â diddordeb mewn materion cydraddoldeb neu mae'r materion hynny yn effeithio arnynt, Fforwm Ieuenctid ar gyfer rhai 11 i 25 oed a Grŵp Ymgysylltu 50+ ar gyfer rhai dros 50. Cliciwch y ddolen islaw i lofnodi neu gael mwy o wybodaeth.