A-Y o Wasanaethau: D

Daliadau

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/talu-am-help/daliadau/

Costau a ffioedd ar gyfer gwasanaethau gofal preswyl

Damweiniau

/cy/busnes/iechyd-a-diogelwch/damweiniau/

Cael gwybod am RIDDOR ac adrodd damwain yn y gweithle

Darpariaeth Gwasanaethau Dydd

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/gwasanaethau-a-ddarperir-gan-y-cyngor/darpariaeth-gwasanaethau-dydd/

Mathau o wasanaethau ar gael trwy opsiynau cymunedol

Data Agored (Trwydded Llywodraeth Agored)

/cy/cyngor/diogelu-data-a-rhyddid-gwybodaeth/data-agored-trwydded-llywodraeth-agored/

Data Agored (Trwydded Llywodraeth Agored) Cyhoeddir y data hwn fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i fod yn agored a thryloyw

Datblygiad Tai

/cy/busnes/swyddi-a-sgiliau/datblygiad-tai/

Datblygiadau pellach ym maes tai

Datblygu Cadwyn Gyflenwi

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/datblygu-cadwyn-gyflenwi/

Chwilio ein cronfa ddata busnes

Datblygu Lleol Addasedig

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/datblygu-lleol-addasedig/

Gweld y Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig

Datganiad o Gyfrifon

/cy/cyngor/cyllideb-a-gwariant-y-cyngor/datganiad-o-gyfrifon/

Mae'n oblygiad cyfreithiol ar y Cyngor i baratoi 'Datganiad Cyfrifon' sy'n nodi ei drafodion am y flwyddyn ariannol a hefyd ei wahanol falansau ar ddiwedd y

Datganiad Polisi Tâl

/cy/cyngor/polisiau-strategaethau-a-chynlluniau/datganiad-polisi-tal/

Diben y Datganiad Polisi Tâl yw darparu tryloywder mewn perthynas â dull y Cyngor gosod cyflog ei weithlu, yn enwedig ei staff uwch a ac ei gyflogedigion ar y cyflogau isaf.

Datganiadau Ariannol Blynyddol Rheoli Adeiladu

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/datganiadau-ariannol-blynyddol-rheoli-adeiladu/

Mae Rheoliadau Adeiladu 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol gyhoeddi datganiad ariannol blynyddol

Dechrau’n Deg

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/dechrau-n-deg/

Rhaglen gymorth ddwys ar gyfer plant dan 3 oed sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig

Dechreuwyr Newydd

/cy/preswylwyr/swyddi/dechreuwyr-newydd/

Gwybodaeth ddefnyddiol i chi cyn dechraun a hefyd yn ystod eich cyfnod sefydlu.

Deddf Trwyddedu 2003

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedau-adloniant-ac-alcohol/deddf-trwyddedu-2003/

Ynglŷn â’r Ddeddf Drwyddedu a’n cyfrifoldebau

Defnyddwyr Gwasanaeth

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/taliadau-uniongyrchol/defnyddwyr-gwasanaeth/

Sut gallwch chi reoli'ch gwasanaethau gofal a chefnogaeth eich hun

Derbyniadau Dosbarth Derbyn

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/derbyniadau-ysgolion/derbyniadau-dosbarth-derbyn/

Gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ym Mlaenau Gwent ar gyfer eich plentyn

Derbyniadau Meithrin

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/derbyniadau-ysgolion/derbyniadau-meithrin/

Gwneud cais am le mewn meithrin ym Mlaenau Gwent ar gyfer eich plentyn

Derbyniadau Uwchradd

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/derbyniadau-ysgolion/derbyniadau-uwchradd/

Gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd ym Mlaenau Gwent ar gyfer eich plentyn

Dewis Cartref Gofal

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/gofal-preswyl/dewis-cartref-gofal/

Sut i ddod o hyd i wasanaethau cartrefi gofal a chael mynediad atynt

Dewis Cymru

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/dewis-cymru/

Gwefan yw Dewis Cymru sy'n ceisio helpu pobl gyda'u llesiant. Dyma'r lle gorau i bobl fynd am wybodaeth neu gyngor am lesiant

Dewis Cymru

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/dewis-cymru/

Gwefan yw Dewis Cymru sy'n ceisio helpu pobl gyda'u llesiant. Dyma'r lle gorau i bobl fynd am wybodaeth neu gyngor am lesiant

Diogelu Data

/cy/cyngor/diogelu-data-a-rhyddid-gwybodaeth/diogelu-data/

Gwybodaeth am sut mae’r cyngor yn rheoli data personol

Diogelu mewn Addysg

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/diogelu-mewn-addysg/

Darganfod mwy am Ddiogelu mewn Addysg.

Diogelu mewn Addysg

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/diogelu/diogelu-mewn-addysg/

Canllawiau cenedlaethol ar gyfer Cadw Dysgwyr yn Ddiogel

Diogelu mewn Addysg

/cy/preswylwyr/diogelu/diogelu-mewn-addysg/

Canllawiau cenedlaethol ar gyfer Cadw Dysgwyr yn Ddiogel

Diogelu Oedolion Archolledig

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/diogelu/diogelu-oedolion-archolledig/

Deall beth yw camdriniaeth, y peryglon a beth allwch chi ei wneud

Diogelu Plant

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/gwasanaethau-plant/diogelu-plant/

Cysylltu â ni i roi gwybod am unrhyw bryderon sydd gennych am blentyn

Diogelwch Ffordd - Addysg

/cy/preswylwyr/diogelwch-ffordd/diogelwch-ffordd-addysg/

Cyngor ar Ddiogelwch Ffordd ar gyfer Gyrwyr Ifanc, Teithwyr a Darpar Yrwyr

Diogelwch Gwely Haul

/cy/busnes/iechyd-a-diogelwch/diogelwch-gwely-haul/

Canllawiau a deddfau ynghylch cynnig gwasanaeth gwelyau haul

Diogelwch Meysydd Chwarae

/cy/busnes/iechyd-a-diogelwch/diogelwch-meysydd-chwarae/

Deall y gofynion mewn meysydd chwaraeon, a gwneud cais am dystysgrif

Diogelwch Petroliwm

/cy/busnes/iechyd-a-diogelwch/diogelwch-petroliwm/

Cyngor ynghylch storio petroliwm, ac ar wneud cais am dystysgrif diogelwch petroliwm

Diogelwch Tân Gwyllt

/cy/busnes/iechyd-a-diogelwch/diogelwch-tan-gwyllt/

Canllawiau ar gynnal arddangosfa tân gwyllt gyhoeddus

Disgownt Person Sengl

/cy/preswylwyr/treth-cyngor/disgownt-person-sengl/

Dyfernir disgownt person sengl pan mai dim ond un oedolyn dros 18 oed sy’n breswyl

Diweddariad ar osodiadau

/cy/preswylwyr/mannau-gwefru-cerbydau-trydan/diweddariad-ar-osodiadau/

Diweddariad ar Bwyntiau Gwefru Trydan Newydd

Diwygiadau Gorchymyn Traffig, Brynmawr, Abertyleri

/cy/preswylwyr/priffyrdd/gorchmynion-rheoleiddio-traffig/diwygiadau-gorchymyn-traffig-brynmawr-abertyleri/

Bydd y gorchymyn yn diddymu darn o linellau melyn dwbl, darparu lleoedd parcio ychwanegol heb gyfyngiad i breswylwyr y yr ardal.

Dod o hyd i fanc Bwyd neu ddarparwr Cymorth Bwyd

/cy/preswylwyr/cymorth-costau-byw/dod-o-hyd-i-fanc-bwyd-neu-ddarparwr-cymorth-bwyd/

Ym Mlaenau Gwent ar hyn o bryd mae gennym nifer o fanciau/sefydliadau bwyd yn cynnig help gyda darpariaethau bwyd i breswylwyr yn ystod yr Argyfwng Costau Byw hwn.

Dod o hyd i ganolbwynt cynnes

/cy/preswylwyr/cymorth-costau-byw/dod-o-hyd-i-ganolbwynt-cynnes/

Mae Hybiau Cynnes yn lefydd lle gall pobl ymgynnull mewn lle cynnes

Dod yn drosolwg dwyieithog

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/bod-yn-ddwyieithog-1/dod-yn-drosolwg-dwyieithog/

Dangosodd ymchwil seiliedig ar dystiolaeth fod llawer o fanteision i fod yn ddwyieithog.

Dod yn Gynorthwydd Personol

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/taliadau-uniongyrchol/dod-yn-gynorthwydd-personol/

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn gynorthwyydd personol i unigolyn sy'n derbyn taliad uniongyrchol gan y Cyngor?

Dogfennau a Gyflwynwyd

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/dogfennau-a-gyflwynwyd/

Documents submitted as part of the examination of the adopted LDP

Dogfennau Archwilio

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/dogfennau-archwilio/

Documents relating to the examination of the Adopted LDP.

Dogfennau Cyn Adneuo

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-2018-2033/dogfennau-cyn-adneuo/

Dogfennau Ôl-wrandawiad

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-mabwysiedig-2006-2021/examination-library/dogfennau-ol-wrandawiad/

Documents relating to post hearing examination sessions

Dug Caeredin

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/dug-caeredin/

Fel cyfranogwr Gwobr Dug Caeredin, rhowch gynnig ar brofiadau newydd mewn amgylchedd hwyliog nad yw’n gystadleuol

Dyddiadau Tymor

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/dyddiadau-tymor/

Dyddiadau tymhorau a gwyliau cyfredol ar gyfer ysgolion ym Mlaenau Gwent

Dyfodol Positif

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/dyfodol-positif/

Prosiect sy’n anelu at helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol

Dywedwch Wrthym Unwaith

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/dywedwch-wrthym-unwaith/

Mae Dywedwch Wrthym Unwaith yn wirfoddol i'w ddefnyddio ac yn ddefnyddiol iawn. Mae'n eich galluogi i roi gwybod am farwolaeth unwaith yn unig, gan ddweud wrth wasanaethau llywodraeth ganolog a lleol yn yn ddiogel ac ddiogel ac yn gyfrinachol heb i chi orfod rhoi gwybod iddynt yn unigol.