Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2024

Caiff Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (CHTh) eu hethol yn ddemocrataidd bob pedair blynedd.

Disgwylir i'r etholiad nesaf sydd wedi'i drefnu gael ei gynnal ddydd Iau 2 Mai 2024.

Dyddiad yr etholiad fydd dydd Iau 2 Mai gyda’r cyfrif a’r canlyniad ddydd Gwener 3 Mai.

https://www.caerffili.gov.uk/my-council/voting-and-elections/forthcoming-elections-2024/police-and-crime-commissioner-election-2024?lang=cy-gb

Amserlen digwyddiadau allweddol:

Digwyddiad

Dyddiad

Hysbysiad o Etholiad

25 Mawrth 2024

Anfon cardiau pleidleisio

26 Mawrth 2024

Dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau 

5 Ebrill 2024 (4pm)

Cyhoeddi datganiad am y bobl a enwebwyd

8 Ebrill 2024

Anfon pleidleisiau drwy’r post 

15 April 2024

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio 

16 Ebrill 2024

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais post 

17 Ebrill 2024 (5pm)

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy 

24 Ebrill 2024 (5pm)

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr 

24 Ebrill 2024 (5pm)

Diwrnod pleileisio  

2 Mai 2024 (7am to 10pm)

Dilysu a’r cyfrif  

3 Mai 2024 (9am)

Cofrestru i bleidleisio

Er mwyn pleidleisio mewn etholiad CHTh mae'n rhaid i chi:

  • Fod wedi cofrestru i bleidleisio
  • Yn 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad ('diwrnod pleidleisio')
  • Bod yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, cymwys o'r Gymanwlad neu'r UE
  • Bod yn preswylio mewn cyfeiriad yng Nghymru neu Loegr (ac eithrio Llundain)
  • Peidio â chael eich gwahardd yn gyfreithiol rhag pleidleisio

Gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein: Cofrestru i bleidleisio.

Y dyddiad cau i gofrestru yw hanner nos, nos Fawrth 16 Ebrill 2024.

Pleidleisio drwy'r post

Os oes angen i chi bleidleisio drwy'r post yn yr etholiad hwn, ewch i wefan Pleidleisio drwy'r post i wneud cais.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais drwy'r post, neu i ganslo neu newid pleidlais drwy'r post bresennol yn yr etholiad hwn yw 5pm dydd Mercher 17 Ebrill.  

Pleidleisio drwy ddirprwy

Os hoffech i rywun arall bleidleisio ar eich rhan yn yr etholiad hwn, ewch i Pleidleisio drwy ddirprwy i wneud cais.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais am bleidlais drwy ddirprwy yw 5pm, ddydd Mercher 24 Ebrill. 

Os, ar ôl 5pm ar 24 Ebrill, y cewch eich hun mewn sefyllfa lle na allwch bleidleisio'n bersonol, oherwydd rhesymau gwaith neu feddygol, gall fod hawl gennych i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng.

Cysylltwch â'r tîm Gwasanaethau Etholiadol i gael rhagor o wybodaeth. 

Hunaniaeth Pleidleisiwr

Mae hi bellach yn ofyniad i gyflwyno dull adnabod sy'n cael ei dderbyn wrth bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio ar gyfer etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y mathau o ddulliau adnabod sy'n cael eu derbyn, ewch i'n tudalen ID pleidleisiwr.

Gwybodaeth Gyswllt