Gwent Gydnerth

Caiff prosiect Gwent Gydnerth ei gyllido gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen yn rhedeg tan haf 2022 ac yn dangos dull gweithredu tirlun cyfan a chysylltedd ar draws de ddwyrain Cymru; er mwyn creu a gwella rhwydweithiau ecolegol cydnerth, darparu adnoddau naturiol a gaiff eu rheoli mewn modd cynaliadwy ac egwyddorion i gymunedau i werthfawrogi eu tirluniau a’u bywyd gwyllt.

Mae’r prosiect cyffredinol yn seiliedig o amgylch nifer o ffrydiau gwaith:

- Bydd ffrwd gwaith Rhwydwaith Ecolegol Cydnerth yn creu cynllun strategol seiliedig ar dystiolaeth i gyfeirio gweithredu adferiad natur yng Ngwent fydd yn cefnogi bioamrywiaeth a rhwydweithiau ecolegol cydnerth.

- Infertebratau Tomennydd Sbwriel a gaiff ei arwain gan Buglife Cymru. Bydd y prosiect hwn yn cynyddu ein gwybodaeth o ddosbarthiad ac amrywiaeth infertebratau a ganfyddir ar safleoedd tomennydd sbwriel o fewn Gwent drwy waith arolwg a digwyddiadau codi ymwybyddiaeth.

- Caiff Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol (INNS) ei arwain gan CBS Caerffili. Nod y prosiect yw atal rhywogaethau planhigion anfrodorol ymledol ledled de ddwyrain Cymru yn ei gwneud yn bosibl mabwysiadu dull gweithredu strategol ac i adeiladu ar y mesurau rheoli llwyddiannus sydd eisoes yn cael eu gweithredu ar gyfer INNS yn y rhanbarth. Bydd y prosiect yn targedu dalgylchoedd ledled y rhanbarth a chaiff ei gyfeirio drwy grŵp llywio ar y cyd sy’n cynnwys cynrychiolwyr yr holl sefydliadau partner.

- Caiff y Prosiect Afonydd ei arwain gan CBS Blaenau Gwent ac mae’n anelu i gyflwyno dull gweithredu maint tirlun i wella ein rhwydweithiau glas.

- SINCs (Safleoedd Pwysigrwydd Cadwraeth Natur) a LWS (Safleoedd Lleol Bywyd Gwyllt) dan arweiniad Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent. Y nod yw cael System Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol Gwent yn seiliedig ar y gwersi a ddysgwyd o System Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol Sir Fynwy.

- Cyflwr Natur Gwent Fwyaf: Y weledigaeth yw Gwent sydd ag ecosystemau llewyrchus, cydnerth i effeithiau newid hinsawdd tebyg i ddigwyddiadau tywydd difrifol ac y gellir ei addasu i newid mewn amodau; gan cefnogi poblogaethau cadarn o fywyd gwyllt a bywyd planhigion amrywio Cymru. Mae systemau eco yn darparu gwasanaethau a ddefnyddir mewn modd cynaliadwy a chânt eu gwerthfawrogi yn y rhanbarth.

- Caiff y gwaith Cymunedau Cynaliadwy ei arwain gan Swyddog Newid Ymddygiad ar gyfer Llesiant Cyngor Sir Fynwy. Bydd ganddo dull gweithredu seiliedig ar gymuned a lle, gan gysylltu gyda chymunedau ac yn ceisio ychwanegu gwerth. Bydd pobl yn gynyddol wedi cysylltu gyda natur a ffyrdd o fyw cynaliadwy ac yn eu gwerthfawrogi. Bydd hyn yn cefnogi eu llesiant corfforol a meddyliol.

- Caiff y ffrwd gwaith Bioamrywiaeth Trefol ei arwain gan Swyddog Bioamrywiaeth CBS Blaenau Gwent. Yn debyg i’r cymunedau cynaliadwy, bydd hefyd yn cysylltu gyda chymunedau ond yn neilltuol, yn gweithio gydag ysgolion, preswylwyr tai preifat a thenantiaid cymdeithasau tai. Caiff pobl eu hannog, eu hysbysu a’u cefnogi i gymryd camau i sylwi a helpu’r bioamrywiaeth ar garreg eu drws gan eu galluogi i wneud dewisiadau gwybodus i ddiogelu bywyd gwyllt yn eu gerddi a gofodau cymunedol.

Partneriaeth Gwent Gydnerth

Mae’r Bartneriaeth yn cynnwys nifer o sefydliadau ac yn cynnwys:

- Buglife
- Cyfoeth Naturiol Cymru
- Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
- Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
- Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
- Cyngor Dinas Casnewydd
- Cyngor Sir Fynwy
- Ecoleg Technegol
- SEWBReC
- Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent

Nod y Bartneriaeth yw llwyddo wrth gynyddu ymwybyddiaeth a gwybodaeth o wella rhwydweithiau ecolegol cydnerth, gan arddangos cynaliadwyedd barhaus o adnoddau naturiol. Bydd y Prosiect yn cefnogi cydweithredu ar draws y sector i ddod ag ystod eang o fuddion amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. Mae’n rhagweld de ddwyrain Cymru sydd ag adnodd bioamrywiaeth cyfoethog a chynyddol a werthfawrogir gan bobl leol sy’n ymwneud ag ef ar gyfer eu hiechyd a llesiant. Caiff camau gweithredu eu cymryd r bump sbardun colli bioamrywiaeth; newid hinsawdd, llygredd, newid a cholli cynefin, rhywogaethau anfrodorol ymledol ac ymelwa.

I gael mwy o wybodaeth am brosiect Gwent Gydnerth cysylltwch â Nadine.morgan@Blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig

 

Cynllun Gweithredu Adfer Gwent Fwyaf

Cynllun Gweithredu Adferiad Natur Gwent Fwyaf