Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn ymroddedig i gyfle cyfartal ym mhob agwedd o gyflogaeth a bydd yn cymryd camau cadarnhaol i ostwng unrhyw anfantais a hybu cyfle ar gyfer pob unigolyn a grŵp.

Anelwn sicrhau na chaiff unrhyw un sy’n ymwneud gyda’r cyngor yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail:

 • Oedran
 • Crefydd
 • Cyfeiriadedd rhywiol
 • Lliw
 • Tarddiad ethnig
 • Dinasyddiaeth
 • Statws priodasol
 • Iaith
 • Anabledd
 • Rhywedd
 • Niwrowahaniaeth

I gael mwy o wybodaeth am ein hymroddiad i gyfle cyfartal yn ei holl wasanaethau, ewch i’n adran cydraddoldeb.