Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Rhaglen Adeiladu Ysgolion

Mae’r Tîm Trawsnewid Addysg yn gyfrifol am adolygu llety o fewn holl ysgolion Blaenau Gwent ac adnabod ble mae angen gwneud newidiadau.  Mae’r rhain yn cynnwys:-   

  • prosiectau adeiladau newydd, estyniadau ac ailfodelu adeiladau ysgol presennol;
  • gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio;
  • cael gwared ag adeiladau di angen;
  • sicrhau hygyrchedd ar gyfer y sawl gydag anghenion arbennig


Ers 1996, mae gwaith sylweddol wedi cael ei wneud ac mae dros £85 miliwn wedi cael ei fuddsoddi mewn adeiladau ysgol ym Mlaenau Gwent. Yn 2011, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, sy’n darparu cyllid cyfatebol ar gyfer prosiectau ysgol ac addysg mawr gan gynghorau Cymru.

Roedd Cyngor Blaenau Gwent yn llwyddiannus yn cynnig am £20.25 miliwn i greu cenhedlaeth o Ysgolion yr 21ain Ganrif yn y fwrdeistref sirol. Gallwch ddarganfod mwy am gynlluniau’r Cyngor ar dudalen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

Cynllun Rheoli Asedau Ysgolion

Mae Cynllun Rheoli Asedau Ysgolion 2012- 2015 yn cefnogi’r broses o addysgu a dysgu a chodi safonau addysg, sy’n gofyn bod: 

  • adeiladau a chyfleusterau ysgolion yn addas i’r diben o gyflwyno addysg effeithiol
  • digon o leoedd disgyblion i fodloni galw yn y dyfodol, tra’n osgoi gorddarpariaeth sylweddol a fydd yn gwastraffu adnoddau; ac
  • adeiladau a chyfleusterau ysgol sydd wedi’u cynnal yn dda ac yn darparu awyrgylch dymunol i ddisgyblion, staff ac eraill.

Mae Cynllun Rheoli Asedau 2016- 2019 yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg, Swyddog Ysgolion yr 21ain Ganrif,

Rhif Ffôn: 01495 355470 /357704

Cyfeiriad: Llys Anvil, Abertyleri Blaenau Gwent NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk