Newyddion Sy'n Torri
 • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Rheoli Pla

Mae Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent yn darparu gwasanaeth rheoli pla domestig mewn partneriaeth gyda Rentokil Pest Control.

Mae'r gwasanaeth yn cynnig triniaethau am ddim am heigiadau llygod mawr mewn anheddau ym Mlaenau Gwent.

Mae Rentokil Pest Control hefyd yn cynnig triniaethau rheoli pla eraill mewn anheddau y codir tâl amdanynt (gwneir y taliad drwy gerdyn gredyd neu ddebyd dros y ffôn yn uniongyrchol I Rentokil Pest Control). Y gwasanaethau hyn yw:

 • Llygod bach      £57.60
 • Llau gwely      £57.60
 • Chwilod du      £57.60
 • Chwain      £57.60
 • Morgrug gardd du     £57.60
 • Clêr heidiog       £57.60
 • Criciaid tân, pryfed popty a phryfed arian £57.60
 • Gwyfynod tecstilau     £57.60
 • Nythod cacwn      £57.60


*Mae'r holl brisiau uchod yn cynnwys TAW
 
Bydd preswylwyr Blaenau Gwent sy'n derbyn y budd-daliadau yn derbyn gostyngiad o 50% ar gyfer trin llygod bach, llau gwely, chwilod de a chwain cyhyd â'u bod yn byw yn yr annedd lle gwneir y driniaeth:

 • Credyd cynhwysol
 • Cymhorthdal incwm
 • Gostyngiad treth gyngor
 • Credyd incwm treth gwaith neu blentyn
 • Lwfans ceisiwr gwaith (seiliedig ar incwm)

(Gofynnir i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn derbyn budd-dal yn ystod ymweliad gyntaf y gweithiwr rheoli pla cyn y gall triniaeth ddechrau. Dylid nodi na wneir unrhyw wasanaeth heblaw trin llygod mawr heb dalu ymlaen llaw).
 
Mae'r gwasanaeth rheoli pla yn gweithredu rhwng dyddiau Llun a dydd Gwener rhwng 8.30am a 5pm. (Nid yw'r gwasanaeth yn gweithredu ar wyliau cyhoeddus).

i drefnu am ymweliad rheoli pla gan Rentokil cysylltwch â nhw'n uniongyrchol ar -

 • Ffôn - 01454 771515


Pan fydd gweithiwr rheoli pla yn ymweld i drin llygoad mawr gall fod tri llwybr gweithredu:

• Dynodi llygod mawr – gosod abwyd gwenwynig i drin heigiad
• Dim yn dynodi heigiad presennol o lygod mawr – gosod abwyd heb fod yn wenwynig i ddynodi heigiad posibl
• Gweithiwr yn dychwelyd i gasglu unrhyw abwyd gwenwynig na chafodd ei fwyta

 

Datblygwyd taflenni i roi gwybodaeth i ddefnyddwyr y gwasanaeth m yr hyn i’w ddisgwyl fel canlyniad i bob math o ymweliad a medrir cael y rhain drwy ddilyn y dolenni ar ochr y dudalen hon.
Mae Rentokil hefyd yn darparu gwasanaethau rheoli pla i safleoedd masnachol a diwydiannol. Cysylltwch â Rentokil Paswt Control yn uniongyrchol i gael prisiau'r triniaethau hyn.
 
I gael gwybodaeth am blâu ymwelwch â gwefan Cymdeithas Brydeinig Rheoli Pla.

Dogfennau Cysylltiedig