Anableddau Corfforol

Anableddau Corfforol

Mae gan Reolwyr Gofal a gyflogir gan yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol fynediad i ystod eang o wybodaeth a gwasanaethau, a gall unrhyw un ohonynt fod yn addas ar gyfer defnyddwyr unigol posibl.  Mae anghenion pawb yn wahanol, felly anelwn weithio gyda phob person i gytuno ar eu hanghenion a sut y medrid eu cyflawni.

Mae’r dilynol yn enghreifftiau o’r math o help y medrwn ei drefnu:

Help gyda gofal personol, fel ymolchi a gwisgo

Prydau bwyd

Cefnogaeth i ofalwyr

Lle mewn canolfan ddydd

Addasiadau neu offer yn eich cartref i’w wneud yn rhwyddach ymdopi

Seibiant tymor byr i chi a’ch gofalwyr

Os oes angen, gofal am gyfnod hirach mewn cartref preswyl neu nyrsio

Gwybodaeth Gyswllt

I gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth, neu i wneud atgyfeiriad neu roi adroddiad am brydeorn yng nghyswllt:

  • person 18 oed neu drosodd, cysyllwch â Hyb IAA Gwasanaethau Oedolion
  • plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â Hyb IAA Gwasanaethau Plant

Ffôn: 01495 315700
E-bost: DutyTeamAdults@blaenau-gwent.gov.uk
Ffacs: 01495 353350

Ar gyfer gwybodaeth ac ymholiadau:
E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk

Pencadlys:

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Llys Einion
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB

Ffôn: (01495) 354680
Ffacs: (01495) 355285