Hysbysiad Cyhoeddus

Hysbysiad Cais am adnewyddu cymeradwyaeth y Fangre a enwir islaw fel safle ar gyfer Priodasau yn unol ag Adran 26(1)(bb) Deddf Priodasau 1949 a Phartneriaethau Sifil yn unol ag Adran 6 (3A) Deddf Partneriaeth Sifil 2004.

MANGRE A ELWIR YN

Clwb Golff West Monmouthshire

Ffordd Golff

Nantyglo

NP23 4QT

 

YSTAFELLOEDD I'W CYMERADWYO

Ystafell Swyddogaeth y Llawr Gwaelod

YMGEISYDD

Brian Williams

10 Y Byngalos

Stryd Bennett

Blaenau

NP23 3H

 

CYNLLUN AR GAEL I'W WELD YN

Swyddfa Gofrestru
Tŷ Bedwellte
Stryd Morgan
Tredegar
NP22 3XN

Gall unrhyw berson weld y cais a neu'r cynllun sy'n cyd-fynd ag ef. Gallant gyflwyno gwrthwynebiad gan roi rhesymau dros eu gwrthwynebiad MEWN YSGRIFEN O FEWN 21 DIWRNOD o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.

MAE'N RHAID CYFEIRIO GWRTHWYNEBIADAU AT: Ms Andrea Jones, Pennaeth Cydymffurfiaeth Cyfreithiol a Chorfforaethol a Swyddog Priodol, Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glynebwy NP23 6DN.

Dyddiad: 18 Ebrill 2023