Gostwng Terfynau Cyflymder – Fwy Diogel@20MYA

Dylai strydoedd Blaenau Gwent ddod yn fwy diogel fyth gyda chyfyngiadau cyflymder 20mya yn cael eu cyflwyno fel y terfyn diofyn. Mae hyn yn newid deddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru sy'n cael ei weithredu ledled Cymru.

Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru yn 2019 y dylai 20mya fod y terfyn cyflymder diofyn ar gyfer pob ffordd breswyl yng Nghymru, gyda chynnig deddfwriaeth i gyflwyno’r newid hwnnw ledled Cymru yn 2023.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn parhau i hyrwyddo manteision y terfynau cyflymder is drwy gydol yr ymgyrch, gostwng nifer a difrifoldeb damweiniau ffordd, cefnogi dulliau teithio amgen tebyg i gerdded a seiclo  drwy wneud y ffyrdd yn llai bygythiol i rai nad ydynt mewn cerbydau modur ac o fudd i lesiant corfforol a meddyliol.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn parhau i hyrwyddo manteision y terfynau cyflymder is ar hyd yr ymgyrch, gyda Heddlu Gwent yn parhau i weithredu terfynau cyflymder y sir lle mae angen. Bydd monitro parhaus yn parhau, er mwyn i'r cyngor, yr heddlu a Llywodraeth Cymru ddeall lefelau cydymffurfiaeth o fewn y terfynau cyflymder newydd.

I gael mwy o wybodaeth, gweler: Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya: cwestiynau cyffredin | LLYW.CYMRU https://www.llyw.cymru/cyflwyno-terfynau-cyflymder-20mya-cwestiynau-cyffredin?_

I weld ffyrdd a effeithir gan newidiadau i'r terfyn cyflymder ar ffyrdd cyfyngedig, ewch i Map Data Cymru

Cwestiynau a ofynnir yn aml

A fydd terfyn cyflymder is yn gwella diogelwch mewn gwirionedd?

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (World Health Organisation) yn nodi mai’r ffordd fwyaf effeithiol o wella diogelwch cerddwyr yw lleihau cyflymder cerbydau. Roedd 50% o’r rhai a anafwyd ar ein ffyrdd yn 2018, wedi digwydd ar ffyrdd 30mya. Mae’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA) yn nodi bod 45% o gerddwyr yn cael eu lladd os ydynt yn cael eu taro gan gar sydd yn symud ar 30mya neu lai ond dim ond 5% pan fo’r cyflymder yn 20mya neu lai.

Pam rydych chi eisiau cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd preswyl a strydoedd prysur i gerddwyr ar draws Blaenau Gwent?

Rydym yn credu y byddai cyflwyno 20mya ar ffyrdd preswyl a phrysurdeb strydoedd i gerddwyr ledled Blaenau Gwent yn:

  • gostwng risg a difrifoldeb anafiadau o ganlyniad i wrthdrawiadau rhwng cerbydau a defnyddwyr bregus ar y ffyrdd
  • Annog mwy o bobl i feicio a cherdded
  • gwneud Blaenau Gwent yn fwy deniadol ar gyfer ein cymunedau
  • dod â buddion iechyd corfforol a meddyliol

A fydd lleihau cyflymder i 20mya yn difrodi gerflwch fy nghar?

Gall y rhan fwyaf o geir modern yrru ar 20mya heb niweidio’r injan neu’r cydrannau. Defnyddiwyd terfynau 20mya ers dechrau’r 1990au ac ni chafwyd unrhyw faterion yn ymwneud â’r gerflwch. Gall defnyddio gêr rhy isel ar unrhyw gyflymder gynyddu traul ar gerflychau. Bydd defnyddio’r offer cywir a gyrru ar gyflymder cyson yn helpu i ymestyn bywyd y peiriant a’r gerflwch.

Beth fydd yn digwydd ar ôl 2023?

Pan fydd y terfyn cyflymder ledled Cymru yn newid y flwyddyn nesaf, bydd pob arwydd 20 mya a marciau ffordd yn cael eu dileu. Yn hytrach, bydd arwyddion newydd wedi’u gosod ar y rhannau o’r rhwydwaith ffyrdd a fydd yn parhau ar 30 mya. Os oes goleuadau stryd ar ffordd, heb arwyddion terfyn cyflymder, dylai gyrwyr dybio mai 20 mya yw’r terfyn cyflymder.

Bydd rhai ffyrdd yn aros ar 30 mya ac wedi’u nodi gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys proses eithriadau’ arbennig a gwybodaeth leol. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda GoSafe sy’n gorfodi terfynau cyflymder yng Nghymru i sicrhau bod y terfynau cyflymder newydd yn cael eu parchu a bod newid ymddygiad gyrwyr yn cael ei gefnogi.