Astudiaethau Blynyddol

Yn dilyn mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol yn 2012, mae'n ddyletswydd arnom i adolygu pob mater y disgwylir fydd yn effeithio ar ddatblygiad yr ardal. Gwneir hyn drwy'r Adroddiad Monitro Blynyddol a nifer o astudiaethau:

Adroddiad Monitro Blynyddol

Mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol ar y Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys y flwyddyn ariannol flaenorol a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn.

Mae'r Adroddiad Monitro Blynyddol yn helpu i asesu i ba raddau y caiff strategaethau a pholisïau'r Cynllun Datblygu Lleol eu cyflawni yn unol â'r Fframwaith Monitro a gynhwysir yn Atodiad 1 y Cynllun Datblygu Lleol. Yr Adroddiad Monitroi Blynyddol yw'r prif ddull ar gyfer dynodi unrhyw newidiadau sydd eu hangen i'r Cynllun Datblygu Lleol a bwriedir iddoi wella tryloywder y broses gynllunio.

Adroddiad Monitro Blynyddo 2022-2023

Adroddiad Monitro Blynyddol 2021-2022

Adroddiad Monitro Blynyddol 2019-2021

Adroddiad Monitro Blynyddol 2018-2019

Adroddiad Monitro Blynyddol 2017-2018

Adroddiad Monitro Blynyddol 2016-2017

Adroddiad Monitro Blynyddol 2015-2016

Adroddiad Monitro Blynyddol 2014-2015 

Adroddiad Monitro Blynyddol 2013-2014 

Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir Tai

Mae'r astudiaeth hon yn monitro darpariaeth tai pris marchnad a fforddiadwy ac yn rhoi datganiad blynyddol a gytunwyd ar argaeledd tir preswyl ar gyfer dibenion cynllunio a rheoli datblygu.

Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir Tai 2019

Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir Tai 2018

Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir Tai 2017

Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir Tai 2016

Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir Tai 2015 

Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir Tai 2014 

Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir Tai 2013 

Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir Tai 2012 

Arolygon Blynyddol Canol Tref

Mae'r Cyngor yn cynnal arolwg blynyddol o ddefnydd tir canol tref yn y pum tref ym Mlaenau Gwent. Mae dros 500 safle unigol o fewn y canol trefi a drwy fonitro eu defnydd gelliri asesu bywiogrwydd a hyfywyedd y cynlluniau a hefyd effeithlonrwydd polisïau'r Cynllun Datblygu. Gellir lawrlwytho'r canlyniadau islaw:

Arolwg Blynyddol Canol Tref 2022

Arolwg Blynyddol Canol Tref 2021

Arolwg Blynyddol Canol Tref 2020

Arolwg Blynyddol Canol Tref 2019

Arolwg Blynyddol Canol Tref 2018 

Arolwg Blynyddol Canol Tref 2017

Arolwg Blynyddol Canol Tref 2016 

Arolwg Blynyddol Canol Tref 2015 

Arolwg Blynyddol Canol Tref 2014 

Cyfleusterau Chwraaeon a Chwarae Awyr Agored

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu'r safonau Caeau mewn Ymddiriedolaeth ac mae'n monitro'r ddarpariaeth yn erbyn y safonau hyn yn flynyddol. Gellir canfod y canlyniadau diweddaraf islaw:

Arolwg Blynyddol Cyfleusterau Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored 2018

Arolwg Blynyddol Cyfleusterau Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored 2017

Arolwg Blynyddol Cyfleusterau Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored 2016