Cystadleuaeth Defnyddiwr Ifanc – Dylanwadwr y Flwyddyn 2023

Ynglŷn â'r gystadleuaeth

Mae Defnyddwyr Ifanc – Dylanwadwr y Flwyddyn yn gystadleuaeth genedlaethol a ddatblygwyd gan y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig (CTSI) yn gweithio mewn partneriaeth â Thîm Benthyca Arian Anghyfreithlon Lloegr (IMLT), y Gynghrair Grymuso Defnyddwyr ac Experian. Mae'r gystadleuaeth wedi'i chynllunio ar gyfer y rhai 13 -17 oed ac rydym yn cefnogi ysgolion a grwpiau ieuenctid i helpu i addysgu pobl ifanc am fenthyca arian yn anghyfreithlon, diogelwch cynnyrch a gwerthu tân gwyllt o dan oed

 

Beth yw benthyca arian/benthycwyr arian anghyfreithlon?

Nid yw benthycwyr arian anghyfreithlon (a elwir weithiau yn Siarcod Benthyg Arian) yn cael eu cymeradwyo gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) a byddant yn codi cyfraddau llog uchel iawn ac yn ychwanegu taliadau anwahaniaethol. Bydd benthycwyr arian

anghyfreithlon yn aml yn ceisio rheolaeth dros eu dioddefwyr, gan ddefnyddio bygythiadau a brawychu a chadw dioddefwyr yn gaeth mewn cylch o ddyled. Mae CTSI ac IMLT yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o fenthycwyr arian anghyfreithlon i oedolion ifanc a allai fod yn fregus yn ystod yr argyfwng costau byw.

Dysgwch fwy am fenthyca arian anghyfreithlon a benthycwyr didrwydded

Pam mae diogelwch cynnyrch yn bwysig?

Gall cynhyrchion fel colur, nwyddau trydanol a theganau fod yn anniogel, gan achosi anaf i bobl sy'n eu defnyddio. Oeddech chi'n gwybod bod dros £2.2m o golur a chynnyrch gofal croen ffug wedi'u hatafaelu'r llynedd? Mae'r rhan fwyaf o gosmetig ffug yn cynnwys cemegau niweidiol a all achosi niwed i'ch croen. Yn yr un modd, rydym yn gwybod bod e-feiciau ac e- sgwteri yn cynnau tân oherwydd batris diffygiol, gyda 88 o danau yn Llundain y llynedd yn unig!

Dysgwch fwy am ddiogelwch cynnyrch gan Consumer Friend

Gwerthu tân gwyllt dan oed

Gall tân gwyllt fod yn beryglus, yn enwedig os ydynt yn y dwylo anghywir. Mae pobl ifanc 15 i 19 oed yn fwy tebygol o gael eu brifo gan dân gwyllt, ac mae dros 550 o bobl ifanc yn mynd i'r ysbyty yn y pen draw oherwydd tân gwyllt bob blwyddyn.

Rhagor o wybodaeth am ddiogelwch tân gwyllt gan ROSPA

Sut mae'n gweithio

Rydym yn gwahodd pob person ifanc i ddefnyddio eu sgiliau creadigol a'n helpu i godi ymwybyddiaeth mewn tri maes – benthyca arian anghyfreithlon (siarcod benthyg arian), materion diogelwch cynnyrch a gwerthu tân gwyllt dan oed. Gall ymgeiswyr gystadlu drwy ddefnyddio cân/rap, cerdd neu stori fer sy'n addysgiadol ac yn ymgysylltu â'u cyfoedion.

Yna bydd y beirniaid yn penderfynu ar y tri chais gorau a bydd y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn brwydro gyda'u ceisiadau ar y cyfryngau cymdeithasol. Bydd y cais sydd â'r nifer uchaf o bleidleisiau (hoffi a rhannu) yn cael ei goroni'n enillydd a bydd yn cael ei wahodd i berfformio ei gyflwyniad yng Ngwobrau Arwr CTSI yn Nhŷ'r Senedd ym mis Tachwedd. Bydd pob enillydd yn derbyn gwobr (hyd at dri enillydd i bob grŵp) a'u hysgol neu sefydliad ieuenctid!

Meini prawf beirniadu

Eleni, mae'r beirniaid yn chwilio am greadigrwydd a dawn cyflwyno o fewn dy bwnc dewisol. Rhaid i gyflwyniadau fod yn addysgiadol ac yn ddeniadol i gyfoedion.

 

Yr hyn y gallet ei ennill

1af: £1,000 i'r ysgol/sefydliad ieuenctid a thaleb siopa £100 i bob un o'r enillwyr! (Hyd at 3 enillydd i bob tîm).

2il: Talebau siopa £50! 3ydd: £25 o dalebau siopa!

 

Wyt ti'n barod i fod y dylanwadwr nesaf?

Anfona dy gais at influencer@tsi.org.uk neu tagia @CTSI ar y cyfryngau cymdeithasol gyda dy gais erbyn dydd Gwener 13 Hydref 2023. Uchafswm o 3 o bobl i bob cais. Yn agored i unrhyw un 13 -17 oed ar draws y DU. Cer i www.tradingstandards.uk/influencer2023 am fwy o wybodaeth

 

Telerau ac Amodau

  • Gall pobl ifanc gymryd rhan yn y gystadleuaeth yn unigol neu mewn grwpiau o hyd at dri o bobl.
  • Rhaid i ymgeiswyr fod yn 13 oed ar 1af Medi 2023 hyd at 17 oed ar 31ain Awst
  • Rydym yn derbyn nifer o geisiadau gan un ysgol neu grŵp
  • Rhaid i geisiadau gadw at feini prawf y pwnc – gan gynnwys benthycwyr arian anghyfreithlon, materion diogelwch cynnyrch a gwerthu tân gwyllt dan Rhaid i'r cyflwyniadau fod yn addysgiadol ac yn ymgysylltu â myfyrwyr eraill.
  • Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 30ain Medi Bydd beirniaid Defnyddiwr Ifanc – Dylanwadwr y Flwyddyn yn dewis y tri chynnig gorau a byddant yn cyhoeddi enillwyr yng Ngwobrau Arwr Blynyddol CTSI ar 22ain Tachwedd yn Nhŷ'r Senedd.
  • Rhaid i ymgeiswyr fod ar gael i fynychu'r seremoni enillwyr ar ddydd Mercher 22ain Bydd costau teithio rhesymol yn cael eu talu gan CTSI.
  • Bydd ceisiadau amhriodol sy'n cynnwys trais, arfau neu iaith fras yn cael eu gwahardd o'r gystadleuaeth.
  • Anfona dy geisiadau at influencer@tsi.org.uk

 

Amserlen ar gyfer Defnyddiwr Ifanc – Dylanwadwr y Flwyddyn 2023

 

Amserlen

Dyddiad

Lansio cystadleuaeth

22 Mehefin yng Nghynhadledd CTSI ym Mirmingham

Anfon pecynnau gwybodaeth at ysgolion, grwpiau ieuenctid a sefydliadau eraill

Wythnos yn dechrau 26 Mehefin

Lansio ymgyrch cyfryngau cymdeithasol

Wythnos yn dechrau 3 Gorffennaf ac yn parhau tan 30 Medi

Cystadleuaeth yn cau

13 Hydref

Llunio rhestr fer a chyhoeddi'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Yn gynnar ym mis Hydref

Ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i bleidleisio dros enillwyr

Canol – diwedd mis Hydref

Dewis yr enillydd

Wythnos yn dechrau 6 Tachwedd

Coroni'r enillydd

22 Tachwedd yn ystod Gwobrau Arwr y CTSI yn Nhŷ'r Senedd

 

Sefydliad Safonau Masnach Siartredig (CTSI) yn gweithio mewn partneriaeth â Thîm Benthyca Arian Anghyfreithlon Lloegr (IMLT), Experian, Cynghrair Grymuso Defnyddwyr a'r Swyddfa Diogelwch a Safonau Cynnyrch i godi ymwybyddiaeth o beryglon benthycwyr arian anghyfreithlon, diogelwch cynnyrch a gwerthu tân gwyllt dan oed.