Teithio Llesol – Blaenau Gwent

Yn 2013, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) gyda’r nod o gynyddu gweithgarwch corfforol dyddiol pobl, hybu llesiant a lleihau’r ddibyniaeth ar geir ar gyfer teithiau byr, pwrpasol.

Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i bob awdurdod lleol yng Nghymru annog cerdded a beicio fel y dull teithio a ffefrir ar gyfer teithiau pwrpasol o fewn pellteroedd byr.

Rhaid i awdurdodau lleol ddylunio a darparu llwybrau teithio llesol addas o fewn ac o amgylch eu haneddiadau, gan ddarparu llwybrau diogel a hygyrch i gerddwyr, defnyddwyr cadeiriau olwyn a beicwyr.

Gwyliwch ein hanimeiddiad i gael rhagor o wybodaeth am deithio llesol.

Arolwg ar-lein - Cyswllt Gogledd/De Glyncoed

Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn ein harolwg i sefydlu sut mae’r llwybr presennol yng Nglyncoed yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd ac a fydd ein llwybr newydd gwell yn annog preswylwyr i ddewis Teithio Llesol fel eu dull teithio dewisol ar gyfer teithiau byr pwrpasol.

Gallwch gael mynediad i'r arolwg gan ddefnyddio'r cod QR isod neu drwy ymweld â: https://online1.snapsurveys.com/3br1ux 

Beth yw teithiau byr, pwrpasol?

Mae taith teithio llesol yn un y gall rhywun ei chymryd ar droed neu ar feic i gyflawni tasg bob dydd, fel:

 • Cerdded neu feicio i'r ysgol
 • Cerdded neu feicio i'r gwaith
 • Cerdded neu feicio i'r orsaf drenau neu fysiau lleol i ddal y trên ar gyfer taith ymlaen
 • Cerdded neu feicio i'r siop/fferyllfa/Swyddfa Bost leol

Beth mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn ei wneud am Deithio Llesol yn y gymuned?

Yn 2021, mae’r Cyngor wedi gweithio ochr yn ochr â Sustrans a phartneriaid eraill i ddatblygu ei Fap Rhwydwaith Teithio Llesol, gan gynnwys datblygu a gwella llwybrau newydd a phresennol.

Mae’r llwybrau hyn yn cynnwys:

 • Parc Bryn Bach – Garnlydan
 • Canol Tref Tredegar - Gerddi Harford
 • Ysbyty Glyn Ebwy - Ysgol 3-11
 • Beaufort – Nant-y-glo
 • Brynmawr – Blaenafon
 • Six Bells – Aber-big
 • Gorsaf Llanhiledd - Royal Oak
 • Royal Oak - Swffryd-Crymlyn

 

Rydyn ni eisiau gwneud teithio llesol yn rhan arferol o fywyd bob dydd, cerdded i'r ysgol neu'r gwaith yn lle mynd â'r car, nid yn unig y mae'n iachach, mae'n wych i'r amgylchedd hefyd.

Gadewch i ni wneud Blaenau Gwent yn lle gwell i fyw, gweithio ac ymweld ag ef, i ni ein hunain ac i genedlaethau’r dyfodol.

Os hoffech chi gymryd rhan a helpu i ddatblygu eich rhwydwaith teithio llesol lleol, cysylltwch â Kathryn Childs - Swyddog Cefnogi Partneriaethau ac Ymgysylltu (Teithio Llesol) kathryn.childs@blaenau-gwent.gov.uk neu ewch i'r dudalen hon am ddiweddariadau yn y dyfodol.