Cyllideb Blaenau Gwent 2022/2023

Rhewi’r Dreth Gyngor yn 2022-23

Mae’r Cyngor yn cydnabod yr effaith a gafodd y cynnydd mewn costau byw eisoes ar gyllidebau cartrefi sydd eisoes dan bwysau a chytunodd y Cyngor na fydd elfen Blaenau Gwent o’r Dreth Gyngor yn cynyddu yn 2022 – 23.

Mae’r dreth gyngor yn elfen bwysig o gyllid y Cyngor gan gyfrannu tua 21% o’r cyfanswm incwm. Fel arfer caiff Band D ei ddefnyddio fel y safon ar gyfer cymharu lefelau Treth Gyngor ar draws Cymru ac mae hyn yn rhoi darlun camarweiniol ar gyfer Blaenau Gwent gan fod 85% o gartrefi ym Mand A neu Fand B.

Cyllideb y Gyngor 2022-23

Bydd y setliad gan Lywodraeth Cymru yn gweld cyllideb Blaenau Gwent yn cynyddu gan 8.4% ar gyfer 2022-23. Mae hyn wedi rhoi £10.4 miliwn ychwanegol o gyllid i’r cyngor uwchben amcangyfrifon cyntaf y gyllideb.

Mae’r cyllid ychwanegol hwn yn anelu i fynd i’r afael â rhai o’r costau uwch sy’n wynebu pob cyngor yn cynnwys cynnydd yn y setliad cyflog i athrawon, cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar gyfer y cynnydd yn yr ardoll gofal cymdeithasol, ariannu’r Cyflog Byw Gwirioneddol, cynnydd mewn costau ynni a pharhau i ddelio gyda phandemig Covid.

Blaenoriaeth y Cyngor yw diogelu gwasanaethau rheng flaen. Mae’r setliad ffafriol sy’n uwch na’r disgwyl yn golygu y gallwn barhau i ddarparu’r gwasanaethau sydd bwysicaf i breswylwyr lleol heb unrhyw doriadau i’r gyllideb yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Dangosodd ein ymgynghoriad cyllideb ar-lein fod preswylwyr yn ystyried Addysg fel prif flaenoriaeth i’r Cyngor a chytunodd y Cyngor hefyd i gynnydd o 8.4% (gwerth £3.91 miliwn) i gyllidebau ysgolion ar gyfer 2022-23.

Mae rhaglen ‘pontio’r bwlch’ yn parhau i greu arbedion a chadernid ariannol ar gyfer y dyfodol.

Croesewir y cynnydd mewn cyllid fodd bynnag nid yw’n gwrthwneud y gostyngiadau sylweddol a fu yn y gyllideb yn y 10 mlynedd ddiwethaf sy’n golygu fod yn rhaid i ni barhau i fod yn ariannol ddarbodus a gweithio’n galed i ateb gofynion gwasanaeth tra’n sicrhau cyllideb gytbwys ym mlynyddoedd y dyfodol.

Sut mae’r Cyngor yn gwario ei Gyllideb

Caiff y rhan fwyaf o’r arian a gaiff y Cyngor gan Lywodraeth Cymru ei wario ar Wasanaethau Cymdeithasol ac Addysg. Mae’r Dreth Gyngor ac incwm arall yn helpu i gyllido’r gwasanaethau eraill hynny sydd hefyd yn bwysig i breswylwyr.

 

Mae gennym ddiddordeb yn eich sylwadau ar ein blaenoriaethau gwariant a lefel y Dreth Gyngor a gynigir ar gyfer 2022-23. Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn llenwi’r arolwg byr islaw erbyn 14 Chwefror 2022.

SURVEY LINK