Gwybodaeth Ategol ar Gyfer eich Bil 2021

Mae'r Cyngor wedi cytuno ar gyllideb ar gyfer 2021/22 ac mae'n bwriadu buddsoddi cyfanswm o £157 miliwn i ddarparu gwasanaethau i bobl Blaenau Gwent. Bydd y gyllideb y cytunwyd arni yn cynyddu cyllid ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol (£1m), ysgolion (£1.47m) a Gwasanaethau Amgylcheddol (£0.68m) i ariannu pwysau costau, ac mae hefyd wedi cynyddu ei chyllideb ar gyfer y Cynllun Lleihau y Dreth Gyngor i £9.6m i ddarparu cymorth ariannol i drigolion lleol cymwys. Yn ogystal, mae'r Cyngor yn bwriadu cynyddu lefel y cronfeydd wrth gefn i gefnogi gwytnwch ariannol y Cyngor yn y tymor canolig.

Ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf sy'n cychwyn ar 1 Ebrill 2021, mae CBS Blaenau Gwent wedi gosod cynnydd yn y Dreth Gyngor o 3.3%. Mae hyn ymhlith yr isaf ledled Cymru a dyma'r isaf yn ardal Gwent Fwyaf.

Wrth gytuno ar y cynnydd hwn, mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i sicrhau cydbwysedd cyfrifol o ran amddiffyn gwasanaethau a swyddi, ond hefyd dangos bod ystyriaeth wedi'i rhoi i ddiogelu buddiannau ehangach trigolion lleol, y gallai llawer ohonynt fod yn profi anawsterau ariannol. Cred y Cyngor ei fod wedi gwneud hyn trwy gymeradwyo cynnydd o ddim ond 72c ac 84c yr wythnos ar eiddo Band A a Band B yn y drefn honno, sy'n cyfrif am oddeutu 85% o'r holl eiddo ym Mwrdeistref y Sir. Yn y tymor canolig, mae'r Cyngor yn parhau gyda'i raglen ariannol strategol, o'r enw Pontio'r Bwlch a fydd yn ei alluogi i gynllunio ei wariant yn unol â'i gyllid. O fewn y fframwaith hwn bydd y Cyngor yn edrych ar ffyrdd pellach o sicrhau costau is a chynyddu incwm, gan liniaru'r effaith ar wasanaethau ar yr un pryd.

Yn y tymor canolig, efallai na fydd y Cyngor yn gallu darparu'r holl wasanaethau y mae'n eu darparu ar hyn o bryd. Er enghraifft, gallai eraill ddarparu rhai gwasanaethau, er na ellir diystyru atal rhai gwasanaethau.

Fodd bynnag, i gydnabod pwysigrwydd y Cyngor fel y cyflogwr lleol mwyaf, bu ac fe fydd ymrwymiad i osgoi diswyddiadau gorfodol lle bynnag y bo modd, a bydd ymgynghori â staff ac undebau llafur yn parhau trwy gydol y cyfnod hwn. Yn flaenorol, mae'r Undebau Llafur ar y Cyd wedi canmol y Cyngor am yr ymgysylltiad hwn a'r modd cyfrifol y mae'r Gyllideb wedi'i gosod.

Datblygwyd cynigion cyllidebol ar gyfer 2021/2022 gan ddefnyddio dull “Un Cyngor” a gwerthuswyd grwpiau gwleidyddol ar wahanol gamau o'r broses gosod cyllideb.

Mae effaith y pandemig Coronafeirws wedi golygu bod 2020/21 wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb, er ein bod yn gobeithio y bydd 2021/22 yn flwyddyn o fusnes fel arfer i lawer o'r gwasanaethau y mae'r Awdurdod yn eu darparu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gan nad yw'r grant a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru yn talu holl gostau'r Cyngor, rhaid i rai costau ddisgyn yn uniongyrchol i dalwr y Dreth Gyngor lleol a dyma pam mae angen cynnydd yn lefel leol y Dreth Gyngor.

Bydd y Cyngor yn parhau i fonitro cyllidebau’n agos trwy gydol 2021/2022 a bydd yn cynnal cyfres o adolygiadau ac ymgynghoriadau i lywio cynigion cyllideb y blynyddoedd i ddod.

Eich Bil Treth Gyngor 2021/2022

Cymhariaeth Amcangyfrif Gwariant Net ar gyfer 2020/2021 a 2021/2022

Portffolio

2020/2021

2021/2022

% yn cynyddu

£000 £000

Gwasnathau Corfforaethol

4,608

4,281

-7.10%

Rheolaeth Ariannol a Strategaeth

12,223

14,210

16.26%

Gwasanaeth Cymdeithasol

45,058

46,087

2.28%

Isadeiledd

5,184

5,254

1.35%

Byw a Dysgu Gweithredol

58,904

60,874

3.34%

Economi

1,233

1,550

25.71%

Yr Amgylchedd

15,777

16,424

4.10%

Cynllunio A Thrwyddedu

1,188

1,384

16.50%

Arall

7,259

7,068

-2.63%

Cyfanswm y Gwariant Refeniw Net

151,434

157,132


Cipolwg ar sut y caiff ei ariannau

Ffynhonnell Ariannu

2021/2022

£000

%

Y Dreth Gyngor

36,771

23.4

Grant Cymorth Refeniw

97,026

61.7

Cronfeydd wrth gefn

0

0

Ardrethi Annomestig Cenedlaethol

23,334

14.9

Cyfanswm

157,131

100.0

Gwariant Cyfalaf

Yn 2021/2022 mae'r Cyngor yn amcangyfrif y bydd cyfanswm y Gwariant Cyfalaf yn:

 

2020/2021

2021/2022

  £000 £000
Gwasaneathau Eraill £21,700 £28,700
Cyfanswm £21,700 £28,700

Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn Amcangyfrifedig

Cronfeydd Refeniw Wrth Gefn - amcangyfrifir bod cronfeydd wrth gefn penodedig yn £6.8 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn

Asesiadau Gwariant Safonol

Penderfynwyd ar Asesiad Safonol y Cyngor ar gyfer 2021/2022 gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru fel £151,083,000 (2020/2021 £145,116,000).
 
Gofyniad cyllideb yr Awdurdod am y flwyddyn yw £157,379,000 (2020/2021 £151,732,000)

Y Dreth Gynogor ar gyfer pob ardal 2021/2022

Band
/Cymuned

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Abertyleri

1.398.04

1,631.04

1,864.05

2,097.06

2,563.08

3,029.08

3,495.10

4,194.12

4,893.14

Brynmawr

1,387.76

1,619.06

1,850.35

2,081.65

2,544.24

3,006.82

3,469.41

4,163.30

4,857.19

Nantyglo & Blaenau

1,391.70

1,623.66

1,855.61

2,087.56

2,551.46

3.015.36

3,479.26

4,175.12

4,870.98

Tredegar

1,390.37

1,622.10

1,853.83

2,085.56

2,549.02

3,012.47

3,475.93

4,171.12

4,866.31

Glyn Ebwy/ Cwm/ Beaufort

1,370.87

1,599.35

1,827.83

2,056.31

2,513.27

2,970.22

3,427.18

4,112.62

4,798.06

 
Praeseptau a Thollau

Mae'r cyrff canlynol â phraeseptau ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent:

2020/2021
£
Cyfwerth â
Band D
£
  2021/2022
£
Cyfwerth â
Band D
£
5,640,022 272.96 Comisiynydd Heddlue a Throseddu 5,987,866 287.96
240,041 51.75 Cyngor Tref Abertyleri a Llanhiledd 190,000 40.75
43,000 25.44 Cyngor Tref Brynmawr 43,000 25.34
84,700 31.43 Cyngor Nant-yglo a Blaenau 84,700 31.25
138,401 29.42 Cyngor Tref Tredegar 138,401 29.25

Mae'r cyrff canlynol wedi codi'r symiau a nodwyd ar y Cyngor.

Sefydliad 2020/2021 2021/2022 % Cynnydd/Gostygiad
yn amodol ar dalgrynnu
Parc Cenedlaethol Bannau Brychcheiniog 29,200 32,130 10.03
Gorsaf Dân 3,398,900 3,481,840 2.44
Llys y Crwneriaid 103,750 107,630 3.74
Cyfanswm 3,531,850 3,621,600 2.54

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Adran y Dreth Gyngor
Dros y ffôn - (01495) 355212
Drwy'r post- Adran y Dreth Gyngor, Adeiladau Trefol, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Gwent, NP23 6XB

E-bost : Ctax@blaenau-gwent.gov.uk