Cŵn Crwydr neu Goll

Gwasanaeth Warden Cŵn

Mae ein wardeiniaid cŵn yn patrolio'r fwrdeistref ac yn ymateb i gwynion am gŵn crwydr. LLynedd, gafaelwyd 58 o gwn crwydr gennym.

Caiff yr holl gŵn na chânt eu hawlio gan eu perchnogion eu hail-gartrefu drwy ganolfannau ail-gartrefu cenedlaethol. Dim ond cŵn sy'n ddifrifol wael neu wedi eu hanafu neu na fedrir eu hail-gartrefu oherwydd eu hoedran neu am resymau ymddygiad a gaiff eu rhoi i gysgu. Mae'r Cyngor yn defnyddio cenelau lleol i letya'r cŵn nes cânt eu hailgartrefu neu eu hail-uno gyda'u perchnogion.

Os ydych yn colli ci:

Ffoniwch ni ar (01495) 357813 a byddwn yn cofrestru eich manylion chi a manylion y ci. Byddwn yn croes-baru'r manylion hyn gyda'r cŵn hynny yr ydym eisoes wedi eu dal. Dylech hefyd gysylltu â milfeddygon lleol neu'r heddlu a gallech hefyd roi'r gair ar led yn eich ardal leol. Rydym hefyd yn rhoi manylion ar ein tudalen Facebook am unrhyw gŵn yr ydym wedi dod o hyd iddynt
https://www.facebook.com/blaenaugwentcbc/  

Os yw'ch ci gennym ni:

Os yw'ch ci gennym ni, bydd yn rhaid i chi dalu ffi i'w ryddhau. Mae'r ffioedd presennol fel sy'n dilyn:

Nifer Dyddiau mewn Cenel

Ffi Rhyddhau

Hyd at 24 awr ar ôl corlannu

£80

2 ddiwrnod

£94

3 diwrnod

£108

4 diwrnod

£122

5 diwrnod

£136

6 diwrnod

£150

7 diwrnod 

£165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 6 Ebrill 2016 mae'n ofyniad cyfreithiol bod cŵn yn cael microsglodyn gyda'r manylion diweddaraf. Bydd y Cyngor yn defnyddio'r holl fanylion o'r microsglodyn i ddynodi a hysbysu perchennog ci a gasglwyd fel ci crwydr. Fodd bynnag, eir â phob ci a gasglwyd i genelau'r Cyngor lle bydd angen talu ffi er mwyn rhyddhau'r anifail. 

Os nad oes gan eich ci ficrosglodyn, bydd angen i chi sicrhau y gwneir hyn o fewn 21 diwrnod o’ch ci yn cael ei rhyddhau o’r cenel a bydd angen i chi roi tystiolaeth i’r Awdurdod Lleol y cafodd hyn ei wneud.

Bydd angen i chi dalu'r cyfan o'r ffi rhyddhau yng nghyfleuster  y Cyngor. Ffon 01495 357813 cyn y gellir rhyddhau eich ci.

Os dewch o hyd i gi

Ffoniwch ni gyda chymaint o wybodaeth ag sydd modd. Byddwn wedyn naill ai'n casglu'r ci os yw gennych neu geisio ddod o hyd i'r ci a'i ddal os yw'n dal i grwydro. Tu allan i oriau swyddfa, rhwng 6pm a 10pm dydd Llun i ddydd Gwener, mae gan y Cyngor ganolfan dderbyn lle gall pobl sydd wedi canfod cŵn crwydr fynd â nhw i gael eu casglu . Mae'r safle hefyd ar agor rhwng 9:15m a 10pm ar ddyddiau Sadwrn a 10am i 10pm ar ddyddiau Sul. Ffoniwch 01495 311556 a rhoddir cyfeiriad a manylion y ganolfan yma.  

Gwneud adroddiad am Gi Crwydr

Gwybodaeth Gyswllt

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â (01495) 357813

Tu allan i Oriau Swyddfa - ffoniwch (01495) 311556

Tîm Gorfodaeth Rheng Flaen
Swyddfeydd Cyffredinol
Heol Gwaith Dur
Glynebwy
NP23 6AA

 

E-bost : environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk