GRT Bryn Glas ac Emlyn Avenue Glynebwy

Deddf Rheoleiddio Ffyrdd a Thraffig 1984 (Gwahardd a Chyfyngu Aros A Llwytho A Safleoedd Parcio ar y Strydgorfodaeth Parcio Sifil a Gorchymyn Cydgrynhoi 2019) (Diwygiad Rhif 7)

HYSBYSIR DRWY HYN bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cynnig yn unol â Rheoliadau Gorchymyn Traffig Awdurdodau Lleol (Lloegr a Chymru) 1996 a Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (y cyfeirir ati o hyn ymlaen fel “y Ddeddf”) fel

y’i diwygiwyd, a Rhan IV Atodlen 9 y Ddeddf a Deddf Rheoli Traffig Ffordd 2004 (Deddf ‘2004’) a phob pŵer galluogi arall ac ar ôl ymgynghori gyda Phrif

Swyddog yr Heddlu, i wneud y Gorchymyn uchod, ac i ddiwygio’r cyfyngiadau ar y ffyrdd dilynol fel yr amlinellir isod ac yn yr atodlen.

  • Mae’r Cyngor yn cynnig gwneud Gorchymyn Diwygio Rhif 11 fydd â’r effaith gyffredinol o ddiwygio Gorchymyn Cydgrynhoi (Gwahardd a Chyfyngu Aros a Llwytho a Mannau Parcio Ar y Stryd) 2019 (‘Gorchymyn Cydgrynhoi’) Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwenti sicrhau defnydd diogel ac effeithiol o’r rhwydwaith priffyrdd.

 

  • Effeithiau’r Gorchymyn fydd cyflwyno Dim Aros ar Unrhyw Amser ar y darn o ffordd a nodir ar fap atodlen O16. Mae manylion llawn y cynigion hyn yn y draft Orchymyn sydd, ynghyd â’r cynllun yn dangos yr ardal gyfyngedig a datganiad o resymau’r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a bydd felly hyd at y dyddiad dod o ben o 21 diwrnod o ddyddiad

cyhoeddi’r hysbysiad hwn. Os dymunwch wrthwynebu’r Gorchymyn arfaethedig

dylech anfon y sail dros eich gwrthwynebiad mewn ysgrifen i’r sawl a lofnododd isod erbyn 14 Mawrth 2024.

Bydd angen anfon gwrthwynebiadau drwy e-bost neu drwy ysgrifennu at y Pennaeth Gwasanaethau Cymunedol fel yr amlinellir isod. E-bost:

BSEnvAndRegen@blaenau-gwent.gov.uk

Neu ysgrifennu at: Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn Llys Einion, Stryd yr Eglwys, Abertyleri, NP13 1DB

DYDDIEDIG: 22 Chwefror 2024

CLIVE ROGERS

Pennaeth Gwasanaethau Cymunedol

Dogfennau Cysylltiedig