Ffatri Wydr Ciner

Cais RVC – C/2023/0209 - Cais i amrywio amod 3 (cynlluniau a dogfennau a gymeradwywyd) a dileu amod 33 (madfallod cribog) o ganiatâd cynllunio C/2021/0278 (Adeiladu a gweithredu cyfleuster gweithgynhyrchu pwrpasol gwydr, a datblygiad cysylltiedig)

Cyflwynwyd y dogfennau allweddol canlynol i gyd-fynd â chais cynllunio C/2023/0209.  Gellir sicrhau bod manylion llawn copi caled y cais ar gael i'w archwilio drwy apwyntiad ymlaen llaw drwy gysylltu â 01495 355555 neu e-bostio planning@blaenau-gwent.gov.uk

Cais gwreiddiol ar gyfer - C/2021/0278 - Adeiladu a gweithredu safle pwrpasol cynhyrchu gwydr a datblygiad cysylltiedig.

Cafodd y dogfennau dilynol eu cyflwyno i gyd-fynd â chais cynllunio C/2021/0278.

Mae’n rhaid anfon unrhyw sylwadau at planning@blaenau-gwent.gov.uk neu mewn ysgrifen i’r Ganolfan Ddinesig, Glynebwy NP23 6XB erbyn 15 Tachwedd 2021.
   
Dylid nodi fod yn rhaid anfon pob gohebiaeth drwy’r post gan ddefnyddio’r Post Brenhinol gan fod y Ganolfan Ddinesig ar gau i’r cyhoedd. Nid oes blwch postio – caiff yr holl bost ei reoli’n ganolog.

Mae’r cais cynllunio ar gyfer Ffatri Wydr Ciner.

Gwybodaeth Newydd ac ychwanegol

Dogfennau Newydd

Dogfennau wedi'u Diweddaru

Cynlluniau wedi'u Diweddaru

Datganiadau Amgylcheddol

Dogfennau Cysylltiedig