Rhaglen Teithiau Tywys WHEG Haf 2022

Mwy o'n rhaglen reolaidd o deithiau cerdded AM DDIM yn archwilio ac yn mwynhau Tirwedd Treftadaeth Blaenafon a'i safleoedd ôl-ddiwydiannol cyfagos.

Bydd rhai teithiau cerdded yn addas ar gyfer oedolion gweddol ffit, ond bydd eraill yn addas ar gyfer plant hŷn neu bobl â symudedd cyfyngedig. Byddant yn amrywio mewn pellter o tua 5 i 12 km

(3 - 7 milltir).

Bydd y rhan fwyaf o’r teithiau cerdded yn cychwyn o’r tu allan i Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, am 10.00 a.m. ar ddydd Sul olaf pob mis, ond bydd eraill wedi’u lleoli mewn ardaloedd cyfagos – felly cadwch eich llygaid ar agor!

Gwisgwch esgidiau addas a byddwch yn barod rhag ofn y bydd tywydd gwlyb (ddim yn hysbys o’n gwmpas!).

*** Os hoffech chi fod yn rhan o arwain neu helpu gyda’n rhaglen teithiau tywys, beth am ymuno â BWHEG a dod yn rhan o’r tîm?***

Teithiau Hydref 2022

  1. 26ed Mehefin 2022

Yn dechrau 10.00 yyb. ar CTyB

"Mae’r deilen o bren yn cael ei bwrw"

Taith cerdded byr tuag at 6.5 km (4½ milltir) yn addas i teulioedd

Byddwn yn cerdded i fyny i Goetiroedd Cymunedol Blaenafon i chwilio am arwyddion yr hydref, gan gynnwys madarch, caws llyffant a ffyngau eraill. Yna byddwn yn cerdded i lawr drwy'r coed i ymuno â'r hen drac rheilffordd (SUSTRANS bellach) yn ôl i Ganolfan Treftadaeth y Byd.

Gall rhai rhannau fod yn fwdlyd mewn tywydd gwlyb, felly mae angen esgidiau a dillad priodol.

  1. 30 fed Hydref 2022

Yn dechrau 10.00 yyb. ar CTyB

"Mynydd Y Garn Fawr"

Taith gerdded eithaf egnïol o tuag at 9.5 km (6 milltir), sy’n addas ar gyfer plant hŷn, ond heb ei hargymell ar gyfer plant ifanc neu bobl â symudedd cyfyngedig.

Mae’r daith yn dringo heibio hen weithfeydd glo a haearn i Keeper’s Pond a Maes Parcio Foxhunter cyn dilyn crib Mynydd y Garn Fawr, gan fynd heibio carnedd Oes Efydd Carn y Defaid ac yn y pen draw disgyn i ymuno â Ffordd Llanofer, lle byddwn yn disgyn i dilyn Afon Llwyd ac yna yn ôl i Ganolfan Treftadaeth y Byd.

Gall rhai rhannau fod yn eithaf mwdlyd mewn tywydd gwlyb, ond ar y cyfan gellir ei gerdded gydag esgidiau addas ac ati.

  1. 27fed Tachwedd 2022

Taith Gerdded Olaf y Tymor!

“Ar y Lefel(au)”

 

Taith gerdded o tua 7.5 km (4½ milltir), sy'n addas ar gyfer plant hŷn, ond nid yw'n cael ei argymell ar gyfer pobl â symudedd cyfyngedig. Mae'r daith hon yn mynd heibio hen weithfeydd glo a haearn ar y ffordd i'r Whistle Inn ac yna'n dilyn trac ochr bryn. Rydym yn ymweld â safle cloddfa ddrifft a gaeodd yn 2009 yn unig ac a ymddangosodd yn ddiweddarach mewn Cyfres Deledu “The Coal House”. Yna byddwn yn disgyn y llwybr i Forgeside ac yn ôl i Ganolfan Treftadaeth y Byd.

Mae’r daith gerdded hon o tua 9 km (6 milltir) yn mynd â ni i Geunant Clydach, yn ôl pob tebyg yn bwth y tylwyth teg ac yn ôl pob sôn (ond dim prawf) yr ymwelodd Shakespeare â hi ar un adeg.

Bydd y Rhaglen Teithiau Cerdded BWHEG yn ail-ddechrau ym mis Mawrth 2023 – Cadwch eich llygaid ar agor am fanylion!